Přidat stránku pod názvem:

Modul Exekutor

Bezplatná služba, která může ušetřit mnoho práce. Opětovně vyzýváme bytová družstva k zapojení do tohoto projektu.

 

Za nedlouho tomu bude rok, co SČMBD připravil pro své členy novou bezplatnou službu - modul EXEKUTOR. Účelem tohoto modulu je snížení administrativní a finanční zátěže bytových družstev při vyřizování dotazů soudních exekutorů, zda určitý dlužník je či není členem některého z bytových družstev.

Zpočátku modul fungoval ve zkušebním provozu, od 1. 5. 2015 pak byl systém spuštěn „naostro“. V testovací verzi byl modul zpřístupněn všem soudním exekutorům, kteří ho měli možnost pečlivě vyzkoušet. Zájem exekutorů je značný, neboť tato bezplatná služba ušetří mnoho práce a finančních prostředků jak bytovým družstvům, tak i samotným exekutorům.


Statistika hovoří jasně: 1 851 715 elektronických dotazů za necelý rok


O tom, že systém už teď šetří spoustu času, peněž a lidské práce svědčí statistická čísla. Ke dni 15. 9. 2015 bylo uskutečněno celkem 1 851 715 elektronických dotazů soudních exekutorů prostřednictvím modulu Exekutor. Čísla jsou ohromující, ani svaz nečekal takové vytížení systému.

Nenechte se zavalit dotazy soudních exekutorů

Dotazy exekutorů na členství dlužníků v bytových družstvech enormně vrostly zejména po účinnosti nových právních předpisů, kdy družstevní podíl je z právního hlediska věcí a lze s ním i takto nakládat. Postihnout a zpeněžit tento podíl je dnes pro exekutory zdaleka jednodušší, než tomu bylo při postihování členských práv družstevníka. Tomu úměrně odpovídá i nárůst dotazů, kdy v zásadě všichni dlužníci jsou podrobeni důkladné lustraci stran jejich majetku. Není přitom de facto rozhodující, zda se jedná o malé či velké družstvo, exekutor prostě odešle „balík“ dotazů na všechny jemu známá bytová družstva. Svaz byl dokonce informován, že přímo autoři počítačových programů pro exekutory přidávají „automaticky“ do software i seznam bytových družstev existujících v ČR.

Původně nebyli exekutoři nijak smluvně vázání, před zahájením normálního provozu modulu Exekutor však svaz vyžadoval smluvní přistoupení do systému (jde o smluvní vztah mezi soudním exekutorem a Exekutorskou komorou ČR), přičemž hlavní a zásadní požadavek SČMBD, spočívající v závazku exekutora, že zpracování dotazu prostřednictvím elektronické výměny dat prostřednictvím modulu Exekutor, se považuje v příslušném rozsahu za řádné poskytnutí součinnosti podle OSŘ nebo EŘ ze strany bytového družstva účastnícího se tohoto sytému, byl jasně zakotven do této smlouvy.  

Z databáze modulu získají výlučně soudní exekutoři automatickou informaci o tom, zda určitý dlužník, vůči kterému je vedeno řádné exekuční řízení, je či není členem bytového družstva. Elektronická výměna dat mezi družstvem a soudními exekutory probíhá prostřednictvím modulu, který je provozován svazem na webu www.scmbd.cz

 

Zpřístupnění a užívání modulu Exekutor je pro členy SČMBD naprosto bezplatné.

Jak již bylo několikrát zmíněno a deklarováno, účast v systému je pro bytová družstva naprosto bezplatná. Veškerý provoz je financován svazem a exekutorskou komorou. Svaz 100% garantuje družstvům, že tomu bude tak i v budoucnosti (tj. „navždy“) a pro družstva nebude v praxi znamenat účast v systému žádné finanční zatížení. 

I modul Exekutor má svou Achillovu patu

Možná vám bude připadat, že systém je naprosto bez jakýchkoliv komplikací a rizik. Není tomu tak, i modul Exekutor má svou Achillovu patu. Celý projekt totiž může být ohrožen nedostatečnou účastí bytových družstev samotných. Jednoduše řečeno, pokud se do systému nezapojí valná, alespoň 70%, většina všech bytových družstev, soudní exekutoři by mohli od projektu upustit a činit dotazy postaru, což by v praxi znamenalo, že několika tisícový balík dotazů by mohl dopadnout na jakékoliv družstvo a to pravidelně a opakovaně. Pokud by systém takto skončil, rozjíždět nový projekt by nemělo smysl, neboť jednou ztracená důvěra v něco nového se jen těžko získává zpět.

Jinými slovy, nakonec by sama družstva tento projekt, o nějž usilovala a po svazu jeho vytvoření požadovala, zmařila. Družstva, která se prozatím do projektu nezapojila, tak činí z prostého faktu, že nemají v pořádku členskou evidenci, resp. nemají seznam všech svých členů v elektronické podobě. Vyhotovit seznam členů v elektronické podobě se družstvům určitě vyplatí a vynaložené úsilí bude odměněno ohromnou úsporou práce a finančních prostředků, které by jinak byla družstva nucena vynaložit při ručním vyřizování dotazů soudních exekutorů.

Nenecháme vás v tom samotné – pomůžeme vám!!!

Svaz rád poskytne potřebnou součinnost jakémukoliv bytovému družstvu, které projeví o účastenství v projektu zájem, a to nejen po stránce informační, ale i po stránce případného řešení softwarových problémů – to vše opět zadarmo.

 

Provoz modulu Exekutor je naprosto bezpečný a nehrozí jakýkoliv únik dat o členech

Co se týče zabezpečení celého systému z hlediska možného úniku dat o členech družstva, nemusí se bytová družstva ničeho obávat, neboť provozování modulu přísně respektuje a dodržuje režim stanovený platnými a účinnými předpisy v ČR, zejména pak zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění. Před samotným spuštěním modulu byla svazem vyhodnocena všechna možná rizika jeho provozu, a to jak ze strany soudních exekutorů a komory, tak ze strany jednotlivých bytových družstev a svazu. Společně se specialisty IT byl provoz vyhodnocen jako naprosto vyhovující. Provoz modulu Exekutor byl i předmětem kontroly kontrolní komise svazu, která neshledala žádné závady či nedostatky sytému, neboť modul Exekutor je po stránce přenosu a uchování elektronických dat standardně zabezpečen proti úniku jakýchkoliv dat.

Družstvo má v modulu přístup pouze k údajům o svých členech a nemůže jakkoliv monitorovat či upravovat údaje o členech jiných bytových družstev. SČMBD a Exekutorská komora České republiky má přístup pouze do té části modulu, která obsahuje seznam bytových družstev a seznam soudních exekutorů účastnících se elektronické výměny dat. K údajům o členech družstva nemá přímý přístup žádná jiná osoba, jiné družstvo, Svaz ani exekutor.

Údaje o jednotlivých členech družstva jsou chráněny ze strany SČMBD tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům obsažených v modulu, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití těchto údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování údajů. SČMBD, jako zpracovatel dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, přijal příslušná technická a organizační opatření k zajištění a zabezpečení ochrany údajů v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. SČMBD se zavázal zpracovávat údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Žádná rizika nebo postih nehrozí ani samotným družstvům, neboť bytová družstva jsou oprávněna zpracovávat údaje o svých členech (jméno a příjmení, adresa bydliště, celé datum narození nebo rok narození) podle ustanovení § 580 odst. 1 a 2 zák.  č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporací a dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. „a“ a „b“ zák.  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.


Neváhejte a přihlaste se také, je to úplně jednoduché!

Pokud má vaše družstvo zájem zapojit se do tohoto systému, stačí pouze vytisknout Smlouvu o zpřístupnění modulu Exekutor, která je přílohou č. 1 tohoto článku.

  Exekutor_Smlouva_o_zpristuneni_modulu_Executors_final_2014_09_11.docx Exekutor_Smlouva_o_zpristuneni_modulu_Executors_final_2014_09_11.docx (19,11 KB)

Smlouvu je třeba vyplnit, opatřit ji podpisem (podpisy) osoby (osob), která (které) za družstvo jedná (jednají) a zaslat ji k rukám JUDr. Daniela Zděnka na adresu SČMBD Podolská 50, 147 01 Praha 4.

!!! Poznámka: pro usnadnění administrace  je nutné uvést ve smlouvě o zpřístupnění modulu exekutor e-mailovou adresu, která je uvedena v profilu uživatele webu www.scmbd.cz (aktuální nastavení této adresy může každý uživatel zjistit po přihlášení do "interní" části webových stránek v odkazu „editovat profil“  v panelu „uživatelská nabídka“).

Ihned poté, co bude svazu doručen vámi vyplněný a podepsaný návrh smlouvy, vám bude umožněn přístup do modulu Exekutor. Po zpřístupnění modulu je třeba, aby družstvo zadalo do systému označení a údaje o družstvu a údaje o svých členech (jméno a příjmení, celé datum narození nebo alespoň rok narození). Údaje o členech je možno zadat buď ručně, anebo automaticky (tj. importem seznamu členů z databáze družstva). Podrobnější informace o zadávání údajů do modulu a uživatelský manuál naleznete v příloze č. 2. 

Exekutor_Pokyny_pro_spravce_druzstva.docx Exekutor_Pokyny_pro_spravce_druzstva.docx (56,21 KB)

 

A na závěr několik důležitostí

Pouze připomínáme, že seznam členů a údaje o těchto členech uložené v modulu Exekutor je třeba aktualizovat tak, aby údaje v modulu odpovídaly skutečnosti.

V případě členství obou manželů v bytovém družstvu, je povinností bytového družstva evidovat oba manžele v seznamu členů družstva.

 

Údaje o členech bytového družstva, které družstvo zadává do databáze modulu Exekutor, však musí být správné, úplné a aktuální, jinak se družstvo vystavuje postihu ze strany soudního exekutora.

Automatické vyřízení dotazu soudního exekutora prostřednictvím modulu Exekutor, zda určitý dlužník je či není členem bytového družstva, se považuje v příslušném rozsahu za poskytnutí součinnosti bytového družstva soudnímu exekutorovi dle § 128 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném a účinném znění, případně dle § 33 ve spojení s § 34 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném a účinném znění.


Případné dotazy, prosím, směřujte na JUDr. Daniela Zděnka, právníka svazu.

 

Nahoru