Přidat stránku pod názvem:

Úřad rady pro jihomoravskou oblast

Adresa: Bašty 413/2
Brno, 602 00
Tel.: 542 214 136
E-mail : ur.jiznimorava@scmbd_cz

Ředitel (ekonom) - se sídlem v Ostravě:

Ing. Obodová Jarmila, tel.: 596 622 841
Právník, zástupce řed.
 - se sídlem v Brně:
Mgr. Sedláčková Jiřina: 542 214 127
Sekretariát: Burešová Romana, tel.: 542 214 136


Úřední hodiny:

na základě tel. dohody

středa 8.00 – 11.00   13.00 - 16.00 hod.

 

Přehled činnosti úřadu rady:

 • zajišťování poradenské činnosti pro funkcionáře a pracovníky členských družstev a SV při aplikaci práva
 • poskytování metodiky v otázkách volby a fungování orgánů BD a SV, členských a nájemních vztazích a dispozic s byty
 • pomoc členským družstvům při zpracování jejich vnitřních organizačních norem, jednacích řádů a stanov
 • organizování výměny zkušeností a spolupráce mezi družstvy; za tím účelem svolávání porad předsedů, ředitelů BD a funkcionářů SV  
 • plánování a organizování školení, seminářů a porad pro členské organizace
 • zprostředkovává informace v otázkách pojištění
 • plnění metodických pokynů ředitelů příslušných odborů svazu
 • informování družstev o úkolech, usneseních a opatřeních orgánů svazu
 • vyřizování podnětů BD v souladu se stanovami SČMBD
 • zajišťování včasného zpracování zpráv a návrhů pro schůze výboru rady a konference rady
 • předkládání návrhů na přijetí družstev za členy svazu a návrhů na zánik členství
 • vede evidenci členských družstev v příslušném území
 • zpracovává návrh rozpočtu ÚR podle zásad stanovených valnou hromadou a odborem vnitřní ekonomiky a správy majetku
 • obstarává vnitřní a hospodářskou správu
 • zabezpečuje dodržování předpisů na úseku BOZ a PO
 • zpracovává statistiku údajů o družstvech ve smyslu stanov a usnesení valné hromady
 • pomáhá členským organizacím při závažných jednáních s orgány státní správy v regionu
 • organizuje a zajišťuje kontakty s vyššími územně správními celky, koordinuje jednání s jejich představiteli a jedná o zajištění úkolů v regionu

 

Nabídka členství ve Sdružení malých bytových družstev a společenství vlastníků Jihomoravského kraje

Sdružení malých bytových družstev a společenství vlastníků Jihomoravského kraje, dále jen „sdružení“, je sdružením fyzických a právnických osob podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Sdružení sdružuje malá bytová družstva, společenství vlastníků a další organizace s obdobnou činností.
Za malá bytová družstva se považují zpravidla družstva, která vlastní, respektive spravují, méně než 300 bytových jednotek a nebytových prostor.
Sídlem sdružení je Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00.

Předmět činnosti:
Sdružení projednává společné záležitosti svých členů, chrání a prosazuje jejich zájmy.
Sdružení v rámci své činnosti plní zejména tyto základní funkce:

 • sdružovací, jejímž účelem je spojovat subjekty stejného zaměření a zájmů,
 • zastupitelnou, kterou se prosazují společné zájmy sdružení,
 • metodicko-vzdělávací a informační, kterými zpracovává či zajišťuje odborný výklad předpisů v právní, ekonomické a technické oblasti a zabezpečuje komplexní a systematické informace pro své členy,
 • organizační, kterou zabezpečuje fungování orgánů sdružení,
 • vnitřní ekonomiky a správy majetku sdružení.


Sdružení je členskou organizací Svazu českých a moravských bytových družstev.

Služby (v obecné rovině) poskytované zdarma:

 • základní právní ekonomické a technické poradenství vztahující se k předmětu činnosti členů a vyplývající z obecně platných zákonů a předpisů – objednávka telefonicky na č. 05/42214136,
 • vydávání informačního bulletinu s aktuálními informacemi v právní, ekonomické a technické oblasti dotýkající se činnosti členů sdružení,
 • vytváření spolupráce mezi členy sdružení za účelem řešení obdobných problémů za pomoci sdružení,
 • poskytování vzorů smluv pro potřebu činnosti družstev a společenství vlastníků týkající se správy majetku,
 • zajištění pojištění majetku družstva nebo vlastníků jednotek za výhodných podmínek (při pojištění majetku družstva /SVJ/ pod rámcovou smlouvou uzavřenou mezi Svazem českých a moravských bytových družstev a pojišťovnou Kooperativa a.s. dosáhne družstvo úsporu nákladů, které by muselo uhradit jiné pojišťovně. Běžná cena činí až 50,-- Kč/byt/měsíc, pro členy SMBD a SV je cena 20,-- Kč/byt/měsíc),
 • zajišťování vzájemné výměny zkušeností při školicích a vzdělávacích akcích pořádaných sdružením pro své členy,
 • poskytování vzorových stanov družstva a společenství vlastníků,
 • doporučování ověřených a vyzkoušených služeb v rámci Svazu českých a moravských bytových družstev v oblasti softwaru, dodavatelů oprav a údržby apod.


Členové představenstva sdružení:

Lubomír Jenč – předseda představenstva
JUDr. Ladislav Kvasnička – místopředseda představenstva
Romana Burešová – členka představenstva
Ing. Ladislav Schlegel – člen představenstva
Ing. Zdeněk Veškrna – člen představenstva

Členové kontrolní komise:
JUDr. Jiří Habarta – předseda kontrolní komise
Ing. Miroslav Skoumal, místopředseda kontrolní komise,
Ing. František Butschek – člen kontrolní komise.

Valná hromada sdružení na svém jednání dne 18. dubna 2002 mimo jiné schválila:

 1. Výši zápisného do sdružení 200,-- Kč.
 2. Členský příspěvek pro právnickou osobu ve výši 10,-- Kč měsíčně za každý byt a nebytový prostor ve vlastnictví nebo ve správě družstva, respektive společenství vlastníků, minimálně 50,-- Kč měsíčně.
 3. Členský příspěvek se vypočte za celý rok na stav bytů a nebytových prostor k 31.12. předchozího roku a musí být uhrazen v celoroční splátce nejpozději do 30.4. příslušného roku (v případě přijímání nového člena v průběhu roku, činí příspěvek poměrnou část a podle článku 3 odstavce 2 stanov sdružení musí být příspěvek uhrazen současně s podáním přihlášky).


Číslo bankovního účtu sdružení: 160587592/0600 u GE Money Bank

 

Dokumenty SMBDaSVJMK

 

Nahoru