Přidat stránku pod názvem:

Zrušení vyhlášky č. 85/1997 Sb.

Ministerstvo financí rozhodlo o zrušení vyhl. č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů k 31.12. 2010.

Proti původnímu předpokladu, že vyhlášku nahradí výměr MF, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, bude vyhláška zrušena bez náhrady. Znamená to, že v uvedeném typu družstevních bytů nebude počínaje 1. lednem 2011 nájemné regulováno obecným právním předpisem. Doporučujeme proto, aby si družstva upravila způsob stanovení nájemného vnitřním předpisem (např. s využitím platného znění vyhlášky) nebo stanovami.

Dopady zrušení regulace na osvobození nájemného od daně z příjmů právnických osob podle § 19 odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona o daních z příjmů (ZDP) byly projednány na Ministerstvu financí s těmito výsledky: - podle stávajícího znění příslušného osvobozovacího ustanovení ZDP není nájemné příjmem osvobozeným od daně,- MF zvažuje přijetí novely ZDP, podle které by družstva mohla i v r. 2011 nájemné osvobodit (bez vazby na zrušenou vyhl. 85/1997 Sb.). 

Nahoru