Přidat stránku pod názvem:

Zpráva ze zasedání Cecodhas - Barcelona říjen 2003

Ve dnech 22. – 24.10.2003 se v Barceloně uskutečnilo zasedání Valného shromáždění, exekutivy, jednotlivých pracovních skupin a sekcí Evropského výboru pro sociální bydlení (CECODHAS). Zasedání se zúčastnil místopředseda SČMBD Jiří Staněk.

Cecodhas vznikl v roce 1988. Sdružuje v současné době 31 národních a regionálních organizací zabývajících se družstevním a sociálním bydlením z 15 členských zemí Evropské unie a osm organizací z dalších evropských zemí, které mají prozatím statut přidruženého členství, včetně Svazu českých a moravských bytových družstev. Všechny členské organizace jsou nestátní a neziskové instituce, které různými formami zajišťují bydlení ve 35 milionech bytů.

Cecodhas jako největší evropská nevládní organizace zastupuje své členy především ve vztahu k orgánům Evropské unie a dalším mezinárodním institucím. Zajišťuje prosazování jejich zájmů při tvorbě evropské legislativy, monitoruje aktivity Evropské unie v oblasti sociálního a družstevního bydlení, organizuje výměnu informací a vedle pravidelných zasedání svých orgánů pořádá nejrůznější semináře a konference na aktuální témata z oblasti bydlení..

Za tímto účelem otevřel Cecodhas v loňském roce kancelář v Bruselu se dvěma stálými pracovnicemi (generální ředitelkou p.Roumet a organizační pracovnicí p.Edwards). To zásadním způsobem zefektivnilo a zkvalitnilo práci a zvýšilo význam této organizace.

Členové Cecodhas působí podle svého zaměření ve třech sekcích (družstevní, veřejný sektor, dobrovolná sdružení pro bydlení) a podle průřezového zájmu ve třech stálých pracovních skupinách (vnitřní trh, problematika měst, sociální politika) a v ad hoc vytvořené pracovní skupině pro země střední a východní Evropy.

Svaz českých a moravských bytových družstev se na činnosti Cecodhas aktivně podílí již od počátku devadesátých let. Jeho představitelé působí zejména v družstevní sekci a pracovní skupině pro země střední a východní Evropy. Získané poznatky využívá SČMBD nejenom pro vlastní činnost, ale i k prosazování zájmů českého bytového družstevnictví ve vztahu k vládním orgánům, poslanecké sněmovně a dalším státním institucím.

Zasedání Valného shromáždění Cecodhas

Valnému shromáždění Cecodhas předcházelo tzv. mimořádné zasedání Valného shromáždění Cecodhas, kde byly projednány změny stanov související zejména s otevřením kanceláře v Bruselu, změnou počtu hlasů jednotlivých zemí při hlasování na Valném shromáždění (byl přijat nový model EU) a vytvořením nového orgánu Cecodhas – představenstva (to je tvořeno z předsedy, místopředsedy a předsedů jednotlivých sekcí a pracovních skupin.

Změny stanov byly jednomyslně schváleny.

Na pravidelném zasedání Valného shromáždění byly projednány zejména následující otázky :

1/ Schválení protokolu z posledního Valného shromáždění v Brugách v roce 2003

hlavní body :
- volba Luc Laurenta prezidentem na jeden rok
- vytvoření kanceláře v Bruselu
- vytvoření místa generální tajemnice ( Claire Roumet ) a další administrativní pracovnice
- zvýšení příspěvků o 20% v průběhu příští 3 let

2/ Zpráva prezidenta a zpráva generální tajemnice o činnosti

hlavní zaměření činnosti v roce 2003:
- spolupráce s EU v oblasti bytové politiky například při zpracování tzv. „Zelené zprávy o službách všeobecného zájmu“, vydané EU v květnu letošního roku (tato zpráva zahrnuje mimo jiné i služby, které musí být zajištěny obyvatelům EU v oblasti bydlení), při řešení problematiky imigrace, sociálních otázek apod.
- zasedání Cecodhas v květnu Praze
- orientace na nové země

hlavní zaměření činnosti v roce 2004:
- sociální bydlení - v návaznosti na konferenci v Praze
- spolupráce s Evropskou investiční bankou a Radou evropských bank v oblasti investic a renovaci sociálního bydlení
- reforma strukturálních fondů s cílem vytvořit větší prostor pro investice do bydlení
- příprava ministerské konference o bydlení - 27-28 listopad – Padova
- přijetí nových členů v rámci rozšíření

3/členské otázky

Byly přijati noví členové :
- Společnost pro obecní bydlení (Finsko), spravuje 7000 bytů
- Svaz BD Riksbiggen (Švédsko), 2500 zaměstnanců , 206 000 bytů
- Národní hospodářská rada pro levné bydlení (Polsko), 1750 bytů

Pro neplacení členských příspěvků bylo vyloučeno USM Polsko a na vlastní žádost pro nedostatek finančních prostředků pozastaveno přidružené členství SZBD Slovensko.

4/ finanční otázky

byla schválena finanční zpráva za rok 2002 a návrh rozpočtu na příští rok, který je v zásadě stejný jako rozpočet pro rok 2003 a počítá s celkovými příjmy 350 000 a výdaji 368 000 Euro.

VYDÁNÍ (v Euro)
2004 2003
Kancelář v Bruselu
Mzdy 164000 164000
Další náklady 38000 38000
Náklady na pracovní skupiny 50000 50000
Cestovné 10000 0
Náklady na sekce, zasedání a semináře 106000 106000
různé 0 10000
CELKEM 368000 368000
PŘÍJMY
Členské příspěvky 350000 336000


5/ Diskuse EU o „službách všeobecného zájmu“ a prosazování tzv. „třetí cesty“

- Komise EU vydala v květnu letošního roku tzv. Zelenou zprávu (Green Paper), která má pomoci při vyjasnění „základních služeb všeobecného zájmu“ , které mají být v souladu s novou ústavou EU zajištěny všem občanům EU.
- Jednou ze základních služeb v této oblasti je zajištění odpovídajícího bydlení
- Tyto otázky včetně prosazování tzv.třetí cesty (družstevnictví, neziskové organizace, nadace) při zajišťování těchto služeb budou jednou z hlavních činností Cecodhas v příštím období

6/ jednání ministrů zodpovědných za bydlení

- konference se uskuteční 27-28 listopadu v Padově
- hlavní téma je „Evropská integrace a bytová politika“
- z tohoto hlediska budou projednány otázky integrace imigrantů, reforma strukturálních fondů, sociální bydlení a Evropský systém státní pomoci
- Cecodhas se zejména prostřednictvím svých italských členů aktivně podílí na přípravě této konference a snaží se zařadit na pořad jednání problematiku, která se týká zájmu jeho členských organizací

7/ zprávy o činnosti jednotlivých sekcí a pracovních skupin

Zástupce SČMBD se účastní práce družstevní sekce, která se zabývala zejména následujícími otázkami :
- Stanovy evropského družstva – byly přijaty Evropským parlamentem v květnu letošního roku, jako takové by měly sehrát významnou úlohu při prosazování zájmu družstev a družstevní myšlenky v rámci EU.
- Problematika družstev je reflektována v řadě dalších materiálů na kterých EU v současné době pracuje. Řada těchto materiálů se přímo či nepřímo dotýká také bydlení. Družstevní sekce musí být prostřednictvím kanceláře Cecodhas aktivnější při prosazování svých zájmů na úrovni EU
- Spolupráce s výborem MDS pro bydlení je z tohoto hlediska zásadní. Tato spolupráce již probíhá, řada členů družstevní sekce Cecodhas aktivně působí také v bytovém výboru MDS a připravují se další jednání, jak sjednotit stanoviska a postupy (viz dále dodatek ke zprávě)
- Národní akční plány - tyto plány zpracovávají vlády jednotlivých členských i čekatelských zemí EU. Formulují strategii v nejrůznějších problematických oblastech ( imigrace, etnické odlišnosti, invalidé, strádající děti apod.). Ve všech těchto oblastech sehrává bydlení a jeho družstevní forma významnou úlohu. Družstevní formy řešení je třeba prosazovat na národní úrovni i na úrovni EU.

8/ volba prezidenta

Exekutiva navrhla jako jediného kandidáta na prezidenta Cecodhas pro příští dvouleté období pana Angelo Grassa z italské organizace Federhabitazione, nahradil tak dosavadního předsedu Luc Laurenta z belgické organizace Fonds du Logement de Wallonie

Návrh byl jednomyslně schválen.

9/ kalendář akcí
- 27-28 května Valné shromáždění a zasedání sekcí, Helsinky Finsko
- 19-23 červena seminář družstevní sekce Cecodhas - Portugalsko
- 21-22 října seminář, exekutiva a zasedání sekcí, Dublin Irskox x xAkce spojené se zasedáním Cecodhas v Barceloně


U příležitosti zasedání Cecodhas se uskutečnil za účasti představitelů Katalánské vlády a města Barcelona seminář na téma „Problematika imigrace v zemích EU a sociální bydlení“. Tato problematika je v zemích EU stále palčivější a jednou ze základních forem integrace imigrantů do majoritní společnosti je vedle poskytnutí pracovní příležitosti zajištění bydlení (sociální byty, družstevní byty a podobně). Členské organizace Cecodhas sehrávají v této oblasti stále významnější úlohu.

Účastníci zasedání byly přijati na radnici a v sídle katalánského parlamentu a vlády.
V rámci studijního programu navštívily projekt výstavby nových sociálních bytů na pozemcích uvolněných po asanaci nevyhovujících ubytoven z počátku padesátých let.x x x


Doplňující informace týkající se spolupráce s Mezinárodním družstevním svazem

Jak bylo uvedeno výše, považuje Cecodhas (jeho družstevní sekce) za jeden ze stěžejních úkolů spolupráci s Mezinárodním družstevním svazem. Ta se může rozvíjet v zásadě na dvou úrovních:

1/ mezi Cecodhas a bytovým výborem MDS (ICA Housing)
2/ mezi Výborem pro koordinaci družstevních sdružení Evropy (CCACE) a MDS Evropa

CCACE byl založen počátkem devadesátých let jako koordinační centrum pro jednotlivá odvětvová sdružení družstevních organizací EU. Ta nezávisle na MDS od osmdesátých let zakládaly centrální družstevní organizace členských zemí EU s cílem zastupovat jejich společné zájmy v Bruselu. Od počátku devadesátých let se přidruženými členy těchto organizací postupně staly i družstevní centrály zemí střední a východní Evropy

CCACE sdružuje následující organizace : Cecodhas (bydlení – členem je SČMBD), Cogeca (zemědělská a rybářská družstva – členem je Zemědělský svaz ČR), Eurocoop (spotřební družstva – členem je SČMSD), GEBC (družstevní banky a úvěrová družstva – členem byl Svaz spořitelních a úvěrních družstev ČR), UEPS (družstevní lékárny – členem byla Euromedica), ACME (družstevní pojišťovny – členem je Kooperativa) a Cecop (výroba, služby, stavebnictví, sociální družstva – členem je SČMVD).

Ad1/ družstevní sekce věnuje této spolupráci zásadní pozornost (viz výše)

Ad2/ MDS Evropa zpracovala pod názvem Družstevní identita a soudržnost v Evropě materiál navrhující základní oblasti spolupráce s CCACE:

· CCACE bude zastupovat družstva na profesní a meziodvětvové úrovni ve vztahu k EU
· MDS Evropa bude mít za úkol celkovou reprezentaci družstev v Evropě včetně dialogu s národními organizacemi a vládami
· Společně budou obě organizace spolupracovat na
o vytvoření jednotné družstevní identity,
o společném informačním a komunikačním systému,
o pravidelném konzultačním mechanismu,
o konkrétních rozvojových projektech (například ve vztahu k novým členským zemím)CCACE postoupila tento materiál počátkem listopadu svým členským organizacím k vyjádření.
Cecodhas považuje tuto aktivitu za „krok správným směrem“ a doporučuje, aby výsledkem dalších jednání mezi CCACE a MDS Evropy bylo vypracování „Akčního plánu obsahujícího konkrétní termíny a postupy budování integrované reprezentace družstevního hnutí v Evropě“.

Nahoru