Přidat stránku pod názvem:

Změny v programu PANEL

Koncem října 2006 byla Evropskou komisí schválena nová mapa regionální podpory a pravidla státní podpory pro Českou republiku na léta 2007 – 2013. V důsledku těchto změn bylo aktualizováno znění „Programu panel“. Nový text byl zveřejněn na stránkách ČMZRB

Nejpodstatnější změnou je úprava maximální možné výše podpory v režimu vymezeném intenzitou veřejné podpory. Intenzita veřejné podpory nesmí dle nového znění překročit 15 %. Pokud žadatel o podporu splňuje kriteria platná pro středního podnikatele (viz příloha č. 4 programu) zvyšuje se hranice intenzity veřejné podpory na 25 %, v případě malého podnikatele na 35 %.

Z přílohy č. 4 vyplývá že za:
1. drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců,
b) jeho aktiva /majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR
2. malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců,
b) jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.
3. drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a
b) jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.
4. Údaje o počtu zaměstnanců a o hodnotě aktiv/majetku, resp. o výši obratu/příjmů zjišťují:
- podnikatelé vedoucí účetnictví z údajů uvedených v účetní závěrce sestavené a potvrzené podpisovým záznamem statutárního orgánu za účetní období bezprostředně předcházející období, v němž je podána žádost o podporu (dále jen „poslední uzavřené účetní období“) a
- podnikatelé vedoucí daňovou evidenci z údajů uvedených v přiznání k dani z příjmů podaném za zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, v němž je podána žádost o podporu (dále jen „poslední uzavřené zdaňovací období“),
a to způsobem uvedeným v čl. 2 až 5.

5. Malý a střední podnikatel, který zahajuje podnikání, stanoví hodnoty uvedené v bodu 1, 2.a 3. vlastním kvalifikovaným odhadem, a to pro první účetní období, ve kterém bude provozována podnikatelská činnost po dobu alespoň 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, resp. pro první zdaňovací období, ve kterém bude provozována podnikatelská činnost po celé zdaňovací období.
-------------------
1) ve smyslu § 2, odst. (2) písm. a), b) a c) Obchodního zákoníku.
2) z rozvahy u podnikatele, který vede účetnictví
3)z daňové evidence podnikatele, který nevede účetnictví

Nahoru