Přidat stránku pod názvem:

Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Zákonem č. 574/2006 Sb. ze dne 30. listopadu 2006 byla provedená změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Tato změna spočívá v úpravě znění § 14 odst. 2 zákona, ve kterém je stanovena povinnost podle § 6a odst. 10 zákona vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie do 6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tato stávající lhůta je novým předpisem prodloužena o jeden rok, tady na 7 let ode dne nabytí účinnosti. Lhůta pro instalaci termostatických regulačních ventilů je tak prodloužena do 31. 12. 2007.
V souvislosti s touto změnou vydala ČTK zprávu citovanou v tisku, dle níž měla být součástí schválené verze zákona č. 574/2006 Sb. i možnost, aby kolektiv vlastníků jednotek nebo nájemníků bytů mohl kvalifikovanou většinou dvou třetin rozhodnout o tom, jaká regulace ústředního vytápění bude použita, tedy zda termostatické regulační ventily budou či nebudou osazeny. Tato informace je mylná a možnost rozhodnout kvalifikovanou většinou ve věci osazení ventilů není v zákoně uvedena.
V souvislosti s touto informací je na místě upozornit na skutečnost, že ve Sbírce zákonů pod číslem 406/2006 Sb. bylo zveřejněno plné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. V tomto „plném“ znění však ještě není zahrnuta novela č. 574/2006 Sb.

Nahoru