Přidat stránku pod názvem:

Vybraná judikatura ve věcech družstev a společenství vlastníků

1.  Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3.12.2009, sp.zn. 7 Cmo 188/2009 

Koho lze považovat za přehlasovaného vlastníka oprávněného podat návrh na zahájení řízení dle § 11 odst.3 BytZ. 

     Nebyl-li vlastník jednotky řádně pozván na shromáždění vlastníků jednotek, tedy nebyla-li mu řádně a včas doručena úplná pozvánka ( ve formě a způsobem určeným zákonem a stanovami ), přičemž vlastník jednotky se shromáždění proto nezúčastnil, lze jej považovat ve smyslu § 11 odst.3 poslední věta BytZ za přehlasovaného vlastníka .

 Aktivně věcně legitimovaným vlastníkem jednotky k podání návrhu dle § 11 odst.3 poslední věta Bytz je, za splnění ostatních zákonných předpokladů, i ten vlastník jednotky, jenž se nezúčastnil shromáždění proto, že nebyl v souladu se zákonem a stanovami pozván.

Požadavek žalobce v řízení dle § 11 odst.3 poslední věta BytZ může kromě jiného znít i jen na to, aby soud vyslovil neplatnost shromážděním přijatého rozhodnutí ( usnesení ).

Na návrh podaný k soudu dle § 11 odst.3 BytZ se nevztahuje § 80 písm. c) OSŘ.

 

 2.  Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25.11.2009, sp.zn. 26 Cdo 78/2008 

Výpověď z nájmu bytu jako hmotněprávní úkon pronajímatele nemůže být součástí jeho žaloby na vyklizení (téhož) bytu (jako úkonu procesněprávního). 

3. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26.září 2006, sp.zn. 29 Odo 1339/2006 

Závazkový vztah založený mezi členem družstva a družstvem, byť na základě neplatného ustanovení stanov, je podle § 261 odst. 3 písm. b) obchodního zákoníku závazkovým vztahem a z procesního hlediska jde proto o obchodní věc. 

4. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 14.1.2009, sp.zn. 7 Cmo 284/2008 

Lhůta pro výplatu vypořádacího podílu v družstvu ve splátkách. Princip družstevní demokracie ve vztahu k dobrým mravům. 

Stanovy družstva, podle nichž se vypořádací podíl uhrazuje v penězích po dobu 20 let v rovnoměrných splátkách, tj. 1/20 každý rok, lze v této části považovat za rozporné s dobrými mravy.

Princip družstevní demokracie v družstvu není nadřazen principu dobrých mravů, ale musí být realizován tak, aby dobré mravy nebyly narušeny.         

   

Autor: JUDr. Ivana Šimonková   

Nahoru