Přidat stránku pod názvem:

Vybraná judikatura ve věcech družstev a společenství vlastníků

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1.7.2009, sp.zn. 22 Cdo 734/2008 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8.7. 2009, sp.zn. 26 Cdo 2993/2008 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.6.2009, sp.zn. 22 Cdo 1341/2009     Rozsudek Nejvyššího soudu  ČR ze dne 6.4.2010, sp.zn. 22 Cdo 3083/2008

1. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1.7.2009, sp.zn. 22 Cdo 734/2008 

Správa domu v bývalém domě SBD 

Zvolením orgánů společenství vlastníků zaniká i právo správy domu družstvem uvedeným v ust. § 24 odst. 1 a 2 zákona o vlastnictví bytů  

2. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8.7. 2009, sp.zn. 26 Cdo 2993/2008 

Bytová náhrada 

Nejde-li o rodinu s nezletilými dětmi, nelze – s odkazem na ustanovení §712 odst. 5 věty druhé obč.zák. – vyklizovací povinnost žalovaného vázat na jinou formu bytové náhrady než je přístřeší ( viz. 712 odst.5 věta první obč.zák.)

 3. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.6.2009, sp.zn. 22 Cdo 1341/2009 

Členský podíl v bytovém družstvu a vypořádání SJM 

Při oceňování členského podílu v bytovém družstvu v rámci vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů – bývalých společných členů bytového družstva – se vychází ze stavu podílu v době zániku společného členství rozvedených manželů v družstvu, avšak z ceny odpovídající době, kdy se vypořádává. Pokud v důsledku délky řízení dojde k nárůstu ceny bytu, nelze tuto skutečnost při rozhodování o vypořádání zohlednit tak, že by se cena určovala podle jiného kritéria. Případné nároky vyplývající z průtahů v řízení lze uplatnit podle  zvláštního předpisu, zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.   

4. Rozsudek Nejvyššího soudu  ČR ze dne 6.4.2010, sp.zn. 22 Cdo 3083/2008 

Převod pozemku nabyvateli jednotky 

Nabyvateli jednotky musí být převeden spoluvlastnický podíl na pozemku, který bytové družstvo jako vlastník bytového domu a nebo nepřevedených jednotek v domě nabylo bezplatně podle § 60a zák. č. 219/2000Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Není rozhodující, zda jde skutečně o pozemek tvořící s bytovým domem jeden funkční celek, ale podstatné je, že pozemek byl družstvu na základě § 60a jako takový převeden. 

V Praze dne 1.11.2010 JUDr. Ivana Šimonková   

Nahoru