Přidat stránku pod názvem:

Vybraná judikatura ve věcech družstev a společenství vlastníků

1. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne  4.6.2009 sp.zn. 7 Cmo 108/2009 

Rozlišování mezi členstvím a funkcí v představenstvu družstva z hlediska obchodního zákoníku 

         Rozlišování lato sensu mezi členstvím a funkcí v představenstvu, které je obsaženo v obchodním zákoníku, funkcí rozumí jak funkci člena představenstva, tak i funkci předsedy představenstva. Z hlediska účelu zákonných ustanovení týkajících se obchodního rejstříku je třeba trvat na rozlišování stricto sensu, které je promítnuto i do formulářových návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku.        

 Při rozlišování mezi vznikem členství a vznikem funkce v představenstvu stricto sensu žádná funkce toliko členům představenstva nevzniká, zvolením členskou schůzí jim vzniká jen členství v představenstvu. Ve formuláři je tudíž nutné vyplnit jen rubriku den vzniku členství. Jeli zvolen některý z členů představenstva předsedou představenstva, vznikla mu tím vedle členství navíc i funkce předsedy představenstva, a je proto třeba ve formuláři vyplnit u tohoto člena i rubriku den vzniku funkce (funkce předsedy). 

2.  Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13.5.2009  sp.zn. 22 Cdo 1877/2007  

 Dohoda o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu         

  Dohoda o převodu členských práv a povinností může být uzavřena i ústní formou, společný nájem družstevního bytu manžely nelze posuzovat odděleně od jejich společného členství v družstvu  

3. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.9.2009 sp.zn. 21 Cdo 2001/2008 

Pracovněprávní vztahy a člen statutárního orgánu 

         Sama skutečnost, že činnost člena  orgánu družstva fyzická osoba nevykonává v pracovním poměru, neznamená, že nemůže na základě pověření, činit právní úkony v pracovněprávních vztazích. Jestliže představenstvo družstva pověří někoho jiného, aby činil jménem družstva právní úkony v pracovněprávních vztazích, jde o postup vyplývající z ustanovení § 9 odst. 1 zák. práce, který nelze směšovat s postupem podle ustanovení § 243 odst .3 věty druhé obch.zák., a na který nelze vztahovat podmínky stanovené v ustanovení § 243 odst. 3 věty druhé obch.zák. pro právní úkony v obchodních vztazích.    

Autor: JUDr. Ivana Šimonková

     

Nahoru