Přidat stránku pod názvem:

Úroky z prodlení

Výpočet úroků z prodlení před a po změně sazby provedené nařízením vlády č.163/2005 Sb. s účinností od 28.4.2005.  

Úroky z prodlení
1. Právní úprava
a) § 369 odst. 1 obchodního zákoníku – je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části a není smluvena sazba úroků z prodlení, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak určené předpisy práva občanského.
b) § 517 odst. 2 občanského zákoníku – jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení, není-li podle tohoto zákona povinen platit poplatek z prodlení; výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení stanoví prováděcí předpis.
c) Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb. – vyšlo v částce 60 Sbírky zákonů 28. dubna 2005 (účinnost)


2. Úroky z prodlení před novelou nařízení vlády

Roční úrok z prodlení = dvojnásobek diskontní sazby ČNB platné k prvnímu dni prodlení
- uplatní se u pohledávek, u nichž prodlení nastalo nejpozději do 27.4.2005, tj. u pohledávek se splatností do 26.4.2005 včetně
- stejná sazba po celou dobu prodlení!

Výpočet úroků z prodlení
pohledávka = 10 000 Kč
datum splatnosti – 10.4.2005
uhrazena – 26.5.2005
počet dní prodlení = 46
2 x diskontní sazba ČNB = 2,00 % p.a.
výpočet úroků: 10 000 x 0,02 x 46 : 365 = 25,21 Kč

3. Úroky z prodlení po novele nařízení vlády

Roční úrok z prodlení = repo sazba ČNB (2T repo sazba) zvýšená o sedm procentních bodů
- v každém kalendářním pololetí je výše úroků závislá na sazbě platné pro první den příslušného kalendářního pololetí !
- uplatní se u pohledávek, u nichž prodlení nastalo počínaje dnem 28.4.2005 (splatnost od 27.4.2005)

Výpočet úroků z prodlení
pohledávka = 10 000 Kč
datum splatnosti – 27.4.2005
uhrazena – 14.10.2005
počet dní prodlení = 170 (63 + 107)
2T repo sazba 1.1.2005 = 2,50 % p.a.
2T repo sazba 1.7.2005 = 1,75 % p.a.
výpočet úroků: 10 000 x 0,095 x 63 : 365 + 10 000 x 0,0875 x 107 : 365 = 420, 48 Kč

 

Nahoru