Přidat stránku pod názvem:

Uplatňování zákona č. 107/2006 Sb. v družstevních bytech postavených podle předpisů o finanční, úvěr

Stanovisko ministerstva financí k rozporu mezi zákonem č. 107/2006 Sb. a vyhláškou č. 85/1997 Sb. Již dříve jsme upozornili na rozpor mezi zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a vyhláškou č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů:

zatímco vyhláška upravuje nájemné ve všech bytech postavených s finanční, úvěrovou a jinou pomocí poskytnutou podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě (DBV) bez ohledu na to, zda nájemce je či není členem družstva, nový zákon ze své působnosti vyloučil tento typ družstevních bytů jen jsou-li v nájmu členů. To znamená, že nájemné v těchto bytech v nájmu osob, které nejsou členy družstva, může družstvo jednostranně zvyšovat podle uvedeného zákona.

K vzniklému problému zaujalo Ministerstva financí stanovisko dopisem č.j. 16/50 571/2006-162 ze dne 1.12.2006:
„Na osoby, které nejsou členy družstva, ale přitom bydlí v bytech v majetku družstva, se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 107/2006 Sb., a to pouze do té míry, aby příslušné zvýšení nájemného podle tohoto zákona nepřekročilo výši danou propočtem nájemného podle vyhlášky č. 85/1997 Sb.“
Znamená to, že nájemné v bytech pořízených v DBV, je nadále regulováno vyhláškou č. 85/1997 Sb. i v případě, že byt je v nájmu „nečlena“, a uplatnění nájemného převyšujícího příslušný podíl na ekonomicky oprávněných nákladech domu má za následek povinnost družstva vrátit státní příspěvek poskytnutý na výstavbu bytu a splatit část dlouhodobého investičního úvěru připadajícího na tento byt.

Ministerstvo financí zároveň v dopise připustilo, že předpisy upravující problematiku v této oblasti v současné době v řadě svých ustanovení nejsou zcela v souladu s vývojem situace v rámci bytové politiky, a přislíbilo iniciovat úpravy některých rozhodujících předpisů, které jsou v jeho kompetenci.

Nahoru