Přidat stránku pod názvem:

U KULATÉHO STOLU S ANGELO GRASSEM, PŘEDSEDOU SDRUŽENÍ CECODHAS

PRAHA – Dne 15. března se díky iniciativě předsedy Svazu českých a moravských bytových družstev Víta Vaníčka uskutečnilo setkání s předsedou Evropského výboru pro sociální bydlení (CECODHAS) Angelo Grassem. Hlavním tématem bylo využití strukturálních fondů EU v oblasti bytového družstevnictví a současně zhodnocení výsledků souběžně probíhající konference ministrů EU odpovědných za politiku bydlení.

Angelo Grasso se v Praze dne 15. 3. 2005 jako čestný host zúčastnil 16. konference ministrů EU odpovědných za bytovou politiku, jenž se věnovala problematice panelové výstavby a její regenerace. Pan Grasso posléze na setkání u kulatého stolu, které řídil V. Vaníček, hodnotil setkání ministrů velmi pozitivně. Vyzdvihl především přínosné závěry jednání pro segment sociálního bydlení v evropských zemích: „Když srovnám poslední setkání ministrů s dvěma předchozími, musím konstatovat, že pražská konference přinesla nejzásadnější rezoluce v oblastech našeho zájmu. Jedná se zejména o vyjmutí sociálního bydlení z požadavků na notifikaci a o využívání financí z evropských strukturálních fondů na modernizaci bytového fondu v Evropě.“

Panelová sídliště, která jenom u nás tvoří přibližně 1/3 celkového bytového fondu, jsou ožehavým problémem nejen v České republice, ale i v ostatních evropských zemích. A. Grasso na setkání se zástupci SČMBD kladně hodnotil závěrečnou rezoluci ministrů, která vyzývá členy Evropské komise a Evropského parlamentu, aby se problémy panelových sídlišť zabývali. „Doposud byla problematika bydlení v EU celkově ponechána na přístupu jednotlivých vlád. Nyní se dá oprávněně očekávat, že evropské orgány změní svůj dosavadní přístup a umožní finančně podporovat regenerace panelových sídlišť jak ze státních, tak i z evropských fondů,“ vyjádřil se na setkání u kulatého stolu A. Grasso a dodal, že jedním ze současných hlavních cílů organizace CECODHAS je dosažení toho, aby v rámci strukturálních fondů vznikl jeden samostatný, který bude speciálně využíván pro financování oprav bytového fondu v evropských zemích.

Miloš Hejda, ředitel metodického odboru SČMBD připomněl zásadní argument pro podporu renovací panelových domů. Studie totiž prokazují, že přibližně 40% všech energií v České republice tvoří spotřeba domácností. Díky zateplování panelových domů se daří dosahovat až 50% úspor, což mj. významně ovlivňuje životní prostředí. Hlavním cílem renovací bytového fondu nejen u nás ale v celé Evropě by proto mělo být především snížení energetické náročnosti provozu obytných budov.
Druhým bodem jednání ministrů, který se bezprostředně dotkl zájmů CECODHASu, SČMBD, ale i ostatní bytových družstev v Evropě, bylo vyjmutí sociálního bydlení z povinnosti notifikace při státní pomoci. Ministři na setkání v Praze vyjádřili v této otázce bytovým družstvům plnou podporu. Evropská komise bude předkládat návrh na příslušná legislativní opatření na jednání Evropské rady v červenci tohoto roku.

Předseda SČMBD Vít Vaníček v této souvislosti také vyjádřil očekávání, že se závěry pražské konference pozitivně promítnou do legislativy týkající se podpory družstevní výstavby v ČR. Připomněl úskalí tzv. požadavku „de minimis“, který omezuje finanční podporu bytové výstavby na 100 tisíc euro na tři roky pro jeden subjekt, např. pro bytové družstvo. Za těchto podmínek by jedno družstvo mohlo realizovat výstavbu cca 15 bytů za 3 roky, což je omezení, které SČMBD nemůže podporovat. Pan Grasso nastínil situaci v Itálii, kde je nyní za subjekt uvedený v tomto zákoně považováno ne družstvo ale jednotlivec, který byt následně užívá.

Místopředseda SČMBD Jiří Staněk, zástupce svazu v orgánech CECODHAS, kladně hodnotil aktivitu A. Grassa, který jako jeden z prvních představitelů CECODHAS důsledně prosazuje zájmy bytového družstevnictví na půdě EU. Doporučil, aby CECODHAS využil vědeckého potenciálu organizací sdružených v Koordinačním výboru evropských družstevních asociací k dalšímu rozvoji a definování potřeb sociálního bydlení a bytového družstevnictví.

Setkání s Angelo Grassem se kromě členů představenstva a vedoucích pracovníků SČMBD zúčastnili také zástupci médií. V rámci diskuse došlo rovněž na výměnu zkušeností z realizace bytové výstavby v České republice a v Itálii, kde pan Grasso působí v družstevním bytovém sektoru.CECODHAS – Evropský výbor pro sociální bydlení (založen 1998)
= nevýdělečná organizace zastupující v současné době 46 členských organizací z 19 zemí EU a dvě přidružené organizace z nečlenských zemí (Norsko, Švýcarsko). V České republice je členem CECODHASu Svaz českých a moravských bytových družstev. Celkem všechny členské organizace v Evropě postavily a spravují přibližně 25 milionů bytových jednotek.

Hlavní cíle CECODHAS:

  • podporovat aktivity organizací sociálního bydlení v Evropě

  • napomáhat trvalé výměně informací a zkušeností mezi členy

  • podporovat „nejlepší praktiky“ prostřednictvím konferencí, seminářů atd.

  • monitorovat vývoj právních norem v EU

  • pomáhat v úsilí o zajištění přiměřeného bydlení pro všechny občany EU
SOUČASNÁ PRIORITNÍ TÉMATA, KTERÝMI SE SČMBD ZABÝVÁ:
  • realizace oprav panelových domů a regenerace sídlišť

  • úspora tepelné energie v obytných budovách

  • obnovení družstevní bytové výstavby

  • napravení vztahů při převodech bytů do osobního vlastnictví

Nahoru