Přidat stránku pod názvem:

Převody pozemků z majetku družstva do vlastnictví nabyvatele (vlastníka) jednotky

Účtování a daňové dopady jednotlivých variant převodů pozemků z majetku bytového družstva do vlastnictví nabyvatele (vlastníka) jednotky.  

Převody pozemků z majetku družstva do vlastnictví nabyvatele (vlastníka) jednotky

  

1.      Převod pozemku, který družstvo nabylo od původního vlastníka bezplatně (vyjma bezplatného nabytí podle zákona o majetku ČR)

 

a)      úplatný převod (prodej):

- vyřazení z majetku družstva                                            541            031

- předpis výnosu z prodeje                                                355            641

- předpis poplatku za převod pozemku (zahrnuje náklady

spojené s převodem a částku odpovídající dani z převodu

nemovitostí)                                                                     355            648

 

Základ daně z příjmů právnických osob (DPPO) vznikne jen v případě, že prodejní cena bude vyšší než účetní hodnota pozemku (reprodukční pořizovací cena). V opačném případě vznikne z prodeje základ roven nule (vstupní cena je uznatelná jen do výše příjmů z prodeje pozemku, a proto nemůže prodejem pozemku vzniknout daňová ztráta).

 

 

b) bezplatný převod (dar):

- vyřazení z majetku družstva                                            543               031

- úhrada "kauce" určené na zajištění platby daně darovací    221 (211)      379 (324)

- vrácení "kauce" po prokázání zaplacení daně vlastníkem    379 (324)      221 (211)

nebo

- použití "kauce" na úhradu daně darovací ručitelem             379 (324)      648

- předpis úhrady daně darovací                                           538               345

- úhrada ztráty v  následujícím účetním období                     413-8            431

(jestliže ztráta nevznikne, kapitálový fond darů se nečerpá).

 

Z vlastního převodu vznikne účetní ztráta. Na základ DPPO nemá převod vliv (náklad na účtu 543 obsažený v hospodářském výsledku na ř.10 daňového přiznání se odečte jako neuznatelný na ř.40). Daň darovací je obecně neuznatelným nákladem. Podle §24 odst.2 písm. zc) zákona o daních z příjmů (ZDP) lze však neuznatelný náklad uznat až do výše příjmu s nim souvisejícím (na účtu 648), který je ve stejném zdaňovacím období součástí zdaňovaných výnosů. Takže ani z titulu uhrazené daně darovací nevznikne družstvu základ DPPO (daň se nebude připočítávat na ř.40).

 

 

2.      Převod pozemku, jehož koupě nebyla financována členským podílem (členským vkladem) nabyvatele (vlastníka) jednotky nebo jeho právního předchůdce, ale z jiných zdrojů družstva

 

a)       úplatný převod (prodej):

- vyřazení z majetku družstva                                                 541            031

- předpis výnosu z prodeje                                                     355            641

- předpis poplatku za převod pozemku (zahrnuje náklady

spojené s převodem a částku odpovídající dani z převodu

nemovitostí)                                                                          355            648

 

Základ DPPO z vlastního prodeje vznikne jen v případě, že prodejní cena bude vyšší než pořizovací cena pozemku. V opačném případě bude z prodeje základ roven nule (vstupní cena je uznatelná jen do výše příjmů z prodeje pozemku, a proto nemůže prodejem pozemku vzniknout daňová ztráta).

b)      bezplatný převod (dar):

- vyřazení z majetku družstva                                            543               031

- úhrada "kauce" určené na zajištění platby daně darovací    221 (211)      379 (324)

- vrácení "kauce" po prokázání zaplacení daně vlastníkem    379 (324)      221 (211)

nebo

- použití "kauce" na úhradu daně darovací ručitelem             379 (324)      648

- předpis úhrady daně darovací                                           538               345

- úhrada ztráty v  následujícím účetním období                    413-9 (-1)     431

(úhrada ztráty ze zdrojů kapitálového fondu se provede jen v případě, že při pořízení pozemku družstvo finanční zdroj pro pozemek vyčlenilo - např. převodem zdrojů z nedělitelného fondu; jestliže ztráta nevznikne, tento kapitálový fond se nečerpá).

 

 

Z vlastního převodu vznikne účetní ztráta. Na základ DPPO nemá převod vliv (náklad na účtu 543 obsažený v hospodářském výsledku na ř.10 daňového přiznání se odečte jako neuznatelný na ř.40). Daň darovací je obecně neuznatelným nákladem. Podle §24 odst.2 písm. zc) zákona o daních z příjmů (ZDP) lze však neuznatelný náklad uznat až do výše příjmu s nim souvisejícím (na účtu 648), který je ve stejném zdaňovacím období součástí zdaňovaných výnosů. Takže ani z titulu uhrazené daně darovací nevznikne družstvu základ DPPO (daň se nebude připočítávat na ř.40).

 

 

3.      Převod pozemku, jehož koupě byla financována členským podílem (členským vkladem) nabyvatele (vlastníka) jednotky nebo jeho právního předchůdce

 

a)      úplatný převod (prodej):

- vyřazení z majetku družstva                                            541               031

- předpis výnosu z prodeje                                                355               641

- úhrada pohledávky původním zdrojem financování            413-2 (411)    355

(započítání členského vkladu - členského podílu

 nabyvatele na úhradu kupní ceny)

-          případně doplatek ve výši rozdílu mezi pořizovací a

prodejní cenou pozemku                                                     221               355

(je-li prodejní cena pozemku vyšší než cena pořizovací)

-          předpis poplatku za převod pozemku (zahrnuje

náklady spojené s převodem a částku odpovídající

dani z převodu nemovitostí)                                                 355               648

 

 

Základ DPPO z vlastního prodeje vznikne jen v případě, že prodejní cena bude vyšší než pořizovací cena pozemku (po započtení členského vkladu - členského podílu na úhradu kupní ceny zbude nabyvateli určitá částka k úhradě) .

 

b)      bezplatný převod (dar):

- vyřazení z majetku družstva                                            543               031

- úhrada "kauce" určené na zajištění platby daně darovací    221 (211)      379 (324)

- vrácení "kauce" po prokázání zaplacení daně vlastníkem    379 (324)      221 (211)

nebo

- použití "kauce" na úhradu daně darovací ručitelem             379 (324)      648

- předpis úhrady daně darovací                                           538               345

- úhrada ztráty v  následujícím účetním období                      413-2 (411)  431

 

Z vlastního převodu vznikne účetní ztráta. Na základ DPPO nemá převod vliv (náklad na účtu 543 obsažený v hospodářském výsledku na ř.10 daňového přiznání se odečte jako neuznatelný na ř.40). Daň darovací je obecně neuznatelným nákladem. Podle §24 odst.2 písm. zc) zákona o daních z příjmů (ZDP) lze však neuznatelný náklad uznat až do výše příjmu s nim souvisejícím (na účtu 648), který je ve stejném zdaňovacím období součástí zdaňovaných výnosů. Takže ani z titulu uhrazené daně darovací nevznikne družstvu základ DPPO (daň se nebude připočítávat na ř.40).

 

 

4.      Bezplatný převod pozemku, který družstvo nabylo darem od státu podle zákona o majetku České republiky (č.219/2000 Sb.)

 

- vyřazení z majetku družstva při současném snížení zdrojů      413-6 (-8)  031

- předpis poplatku za převod pozemku (zahrnuje náklady

spojené s převodem pozemku)                                              355            648

 

Převod nemá vliv na hospodářský výsledek ani základ DPPO. Není předmětem daně darovací.

  

Poznámky:

a) V případě "kauce" nedoporučujeme účtovat o předpisu pohledávky, ale až o přijetí "kauce".

b) Čísla analytických účtů k účtu 413 - Ostatní kapitálové fondy odpovídají označení účtů v publikacích pí. Hradcové Souvztažnosti k účtové osnově pro bytová družstva (1999) a Vzorové příklady účtování bytových družstev (2000). Pozemky nabyté družstvem od státu bezplatně podle zákona o majetku ČR doporučujeme evidovat odděleně od jiných darů na samostatném kapitálovém fondu 413-6.

c) Úhrada ztráty ze zdrojů kapitálových fondů je možná, pokud tento způsob úhrady ztráty upravují stanovy družstva.

 

Nahoru