Přidat stránku pod názvem:

Převody pozemků ve vlastnictví státu

Změna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR ve znění pozdějších předpisů. Na webové stránce SČMBD již byla členská družstva informována o vývoji a opatřeních SČMBD ve věci převodu pozemků ve vlastnictví státu do vlastnictví bytových družstev podle § 60a a § 60c zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR ve znění pozdějších předpisů.

Připomínáme, že svaz inicioval změnu předmětného zákona, spočívající v tom, že by výpůjčka stanovená zákonem nezanikla ke dni 1.1.2004, ale trvala by až do doby uskutečnění převodu pozemku. Po jednání s příslušnými pracovníky MF jsme přistoupili na kompromisní návrh, aby se výpůjčka prodloužila o další 3 roky, tedy do 31.12.2006, když předpokladem pro kladný výsledek řešení celé problematiky převodu pozemků byl souhlas MF se změnou zákona.
Za rozhodující pomoci zejména poslanců Snítilého a Váni a senátora Macáka se podařilo celou záležitost stihnout do konce roku 2003 a dnem 31.12.2003 nabyl účinnosti zákon č. 480/2003, kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
Pro Vaši informaci otiskujeme část druhou a třetí zákona, která se týká předmětné věci.

Část druhá

Změna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. II
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb. a zákona č. 354/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 59 odst. 1 se číslovka „3“ nahrazuje číslovkou „6“.
2. V § 60c odst. 1 se za slovy „uvedeného ve větě první“ vkládá čárka a slova „během doby stanovené v § 59 odst. 1, nejpozději však k 31. prosinci 2003“ se nahrazují slovy „bude-li podána u příslušné organizační složky nejpozději 31. prosince 2003“.

Část třetí

Změna zákona č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony


Čl. III

V části čtvrté článku IV bodu 1 zákona č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, se číslovka „2004“ nahrazuje číslovkou „2007“.

Závěrem sdělujeme, že zástupci svazu (Ing. Vaníček a JUDr. Zatočil) jednali osobně se všemi příslušnými organizačními složkami státu – majetkovým odborem a odborem restituce a správy majetkových podstat MF, úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a všechny tyto složky nás ubezpečili o svém zájmu pokračovat rychlejším tempem v převodech pozemků a celou záležitost vypořádat co nejdříve.
Vzhledem k tomu, že největší problémy jsou u pozemků, které se nacházejí v chráněných oblastech, bylo dne 7.1.2004 opětovně jednáno předsedou Ing. Vaníčkem a JUDr. Zatočilem s ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Ing. Duškem. O podrobnostech a výsledcích tohoto jednání budeme informovat v dalším čísle svazového časopisu Zpravodaj a na naší internetové stránce po obdržení zápisu a písemného vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Nahoru