Přidat stránku pod názvem:

Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů - odvod daně z příjmu a způsob účtování

Ministerstvo financí nám svým dopisem čj. 154/1   731/2002 ze dne 6. 3. 2002 sdělilo své stanovisko k odvodu daně z příjmu z částek pojistného placeného na pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů, které citujeme:

"Peněžní částky pojistného uhrazené pojistníkem jako plátcem příjmů ze závislé činnosti na základě pojistné smlouvy uzavřené ve prospěch jiné (třetí) osoby, tj. ve prospěch poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a s jeho souhlasem, na pojištění odpovědnosti za škody způsobené členy statutárního orgánu, se posoudí jako zdanitelný příjem plynoucí poplatníkovi v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo funkce podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Třetí osoba je oprávněná z takové smlouvy okamžikem, kdy s touto smlouvou projeví souhlas (§ 50 občanského zákoníku)." S tímto stanoviskem byla družstva seznámena prostřednictvím ÚR BD a internetu  již  v březnu  t. r.

            V souvislosti s tímto sdělením upozorňujeme bytová družstva, že jsou povinna odvést z pojistného, které hradí za své členy statutárních orgánů, daň z příjmu fyzických osob, a to ve lhůtách stanovených zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.  To znamená, že budou postupovat buď podle § 38d (u daně srážkové) nebo podle § 38h (u daně zálohové) shora cit. zákona.

            Při odvodu daně z pojistného je třeba rozlišovat:

1) zda má či nemá poplatník (člen statutárního orgánu) podepsáno Prohlášení k dani

2) zda je pojistné odvedeno v měsíci, kdy je zároveň vyplácena odměna člena statutárního orgánu či nikoliv

3)  jaká je výše odvedeného pojistného.

            V praxi mohou vzniknout různé varianty:

A. Je podepsáno Prohlášení k dani - zaplacené pojistné se odvádí v měsíci, kdy je vyplácena zároveň i  odměna za výkon funkce

-     v tomto případě se částka zaplaceného pojistného a vyplacené odměny sečte a srazí se záloha na daň podle tabulky

B. Je podepsáno Prohlášení k dani - zaplacené pojistné se odvádí v měsíci, kdy není zároveň vyplácena odměna za výkon funkce

-     z částky zaplaceného pojistného se odvádí zálohová daň podle tabulky (v tomto případě dochází de facto k dluhu člena statutárního orgánů vůči družstvu neboť není z čeho daň srazit)

C. Není podepsáno Prohlášení k dani - zaplacené pojistné se odvádí v měsíci, kdy je vyplácena zároveň i odměna za výkon funkce

-          zde je nutné ještě přihlédnout k výši vypláceného pojistného (vzhledem k tomu, že se jedná o příjem podle § 6, odst. 1, písm. d/ zákona o daních z příjmů)

-          pokud  částka zaplaceného pojistného nepřekročí 3.000 Kč, odvede se srážka daně ve výši 15 % (zvláštní sazba) z pojistného a  záloha na daň ve výši nejm.  20 % z odměny za výkon funkce

-          pokud částka zaplaceného pojistného je vyšší než 3.000 Kč,  částka zaplaceného pojistného se sečte s odměnou za výkon funkce a srazí se záloha na daň ve výši nejm. 20 %.

D. Není podepsáno Prohlášení k dani - zaplacené pojistné se odvádí v  měsíci, kdy není zároveň vyplácena odměna za výkon  funkce

-          zde se u odvodu daně ze zaplaceného pojistného  postupuje shodně jako u písm. B (tedy daň zvláštní sazbou nebo daň zálohová; i v tomto případě vzniká de facto dluh člena statutárního orgánu vůči družstvu).

V případech, kdy by  vznikl ze strany člena statutárního orgánu vůči družstvu dluh, lze postupovat několika způsoby:

a)                člen statutárního orgánu družstvu částku ve výši odvedené daně uhradí ze svých finančních prostředků

b)                bude družstvo postupovat podle §38i, odst. 2, věta čtvrtá a následující zákona o dani z příjmů

c)                 družstvo odvede daň v termínech uvedených v zákoně o dani z příjmů a o částku již sražené a odvedené daně sníží  později odměnu za výkon funkce

 

Příklad  účtování  ( není podepsáno Prohlášení k dani)

 

V měsíci únoru zaplatilo družstvo za tříčlenné představenstvo pojistné  z titulu odpovědnosti ve výši Kč 10 000,-. Zároveň byla odvedena daň z příjmu fyzických osob v celkové výši Kč 2 040,- ( Kč 10 000 : 3 = 3 333 Kč,  20 % z částky Kč 3 400  = 680 Kč).

To znamená, že každý člen představenstva dlužil  družstvu Kč 680,-.

 

účtování únor

1. Zaplacení pojistného za funkcionáře družstva          548AE/221        10 000,-

2. Odvod daně z příjmu fyzických osob z nepeněžního

   zdanitelného plnění za 3 členy představenstva

  (20% x Kč 3340,-)                                                342/221              2 040,-

 

Výplata funkcionářských odměn byla provedena až v měsíci červnu, a to podle následující výplatní a zúčtovací listiny

 

         funkcionářská      20 % daň z funkc.      daň z nepeněž.           částka 

             odměna           odměny                    plnění                        k výplatě

 

Pan A        5 000,-           1 000 ,-                  680,-                       3 320,-

Pan B        5 000,-            1 000,-                   680,-                      3 320,-

Pan C      10 000,-            2 000,-                   680,-                      7 320,-

 

účtování červen

3. Funkcionářská odměna                                523/366                20 000,-   

4. Předpis daně z funkcionářské                                        

    odměny včetně daně z nepeněžního plnění     366/342                  6 040,-                  

5. Výplata funkcionářské odměny                       366/221                13 960,-

6. Odvod daně  z funkcionářských odměn            342/221                  4 000,-

 

            Vzhledem k tomu, že nemusí dojít během roku  k výplatě odměny členu statutárního orgánu (např. z důvodu dlouhodobé nemoci) doporučuje SČMBD uplatňovat při odvodu daně z příjmu z pojistného, hrazeného družstvem, variantu uvedenou pod písm. a), tzn. požadovat částku ve výši odvedené daně přímo od člena statutárního orgánu.

            Řešení tohoto problému, kdy zaměstnanec dostává od zaměstnavatele jen zdanitelné nepeněžní plnění, navrhne ministerstvo financí při nejbližší příležitosti řešit doplněním této situace do zákona.

           

Nahoru