Přidat stránku pod názvem:

Návrh poslanců Zd. Horníkové a Old. Vojíře na změnu zákona o vlastnictví bytů a obchodního zákoníku

Dne 10. 4. 2008 proběhl v Poslanecké sněmovně za účasti zástupců svazu a bytových družstev seminář k poslaneckému tisku 266. Závěry z plynoucí z tohoto semináře, včetně výstupu z jednání Podvýboru pro bydlení, naleznete dále v článku.

Návrh byl podán již v červenci 2007 a od té doby se vedou obsáhlé diskuse a jednání o smyslu a zejména důsledcích tohoto návrhu. SČMBD tento návrh jednoznačně odmítá, když pokud jde o změnu zákona o vlastnictví bytů (doplnění § 23 o tři nové odstavce) považuje navrženou úpravu za retroaktivní, která by znamenala permanentní vyvlastňování a důsledky navrhovaného úroku z prodlení by mohly vést až k likvidaci bytového družstva. Změna obchodního zákoníku (doplnění §233 o vypořádacím podílu) by pak způsobila neobhajitelný zásah do smluvní svobody a autonomie bytových družstev, která by diskriminovala všechna bytová družstva stanovením povinností, kterým by družstva objektivně nemohla dostát.

Představenstvo svazu považuje návrh za rozporný s ústavním pořádkem ČR i s pojetím fungování evropského družstevního zákona z pohledu příslušných komunitárních orgánů.

Dne 1. 2. 2008 se tímto návrhem v rámci prvého čtení zabývala Poslanecká sněmovna, která svým hlasováním (přítomno 136 poslancům pro 60 poslanců,proti 62 poslanců) rozhodla, že návrh na zamítnutí nebyl přijat. Návrh byl tedy propuštěn do druhého čtení a zároveň přikázán k projednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jednání výboru za účasti představitelů svazu proběhlo dne 20. 2. 2008 s tím, že tento návrh byl přikázán k projednání v Podvýboru pro bydlení. Jednání podvýboru bylo svoláno na 10. 4. 2008 a týž den mu předcházel seminář na předmětné téma. Svaz aktualizoval své stanovisko na zamítnutí návrhu s alternativou změny zákona o vlastnictví bytů o posunutí termínu možnosti promlčení práva na převedení vlastnictví k bytu z r.2010 do roku 2035 a zaslal je všem politickým klubům ve sněmovně.

Členové podvýboru akceptovali stanovisko svazu a přijali usnesení, ve kterém doporučují Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj návrh poslanců Horníkové a Vojíře zamítnout. Je to i výsledek koordinovaného postupu s dalšími subjekty zastupujícími zájmy bytových družstev a zejména vystoupení představitelů svazu, kteří se zabývali hlavně praxí v jednotlivých družstvech i s důrazem na důsledky, který by nastaly v případě přijetí novely. Výše zmíněného semináře se aktivně zúčastnili ing. Vaníček, RNDr. Bárta, JUDr. Berger, JUDr. Kožušník a JUDr. Zatočil, jednání podvýboru pak ing. Vaníček a JUDr. Zatočil.

Další časový postup by měl být takový, že počátkem května se předmětný návrh vrátí na jednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a po projednání a přijetí usnesení bude v červnu projednáván na schůzi Poslanecké sněmovny, kde budou moci být podávány event. i pozměňující návrhy.

Nahoru