Přidat stránku pod názvem:

Nález Ústavního soudu ČR

Ve Sbírce zákonů v částce 89 byl uveřejněn Nález Ústavního soudu ČR č. 278/2004 Sb., ve věci návrhu na zrušení části druhé zák. č. 229/2001 Sb., nazvané „Změna občanského zákoníku čl. II“, se kterým doporučujeme členským organizacím se podrobně seznámit.

Nález ve svém výroku zrušuje dnem 31.12.2004 část druhou zák. č. 229/2001 Sb., kterým se mění zák. č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, čímž se obnovuje stav založený ustanoveními § 879c, § 879d a § 879e občanského zákoníku. Připomínáme, že tato ustanovení se týkala změny práva trvalého užívání pozemku na vlastnictví.
Ústavní soud v závěru Nálezu konstatoval, že následkem bude stav značné právní nejistoty a to nejenom v právech přímo dotčených subjektů, ale i v právech třetích osob a proto odložil účinnost zrušení do 31.12.2004, aby tak poskytl Parlamentu ČR dostatečně dlouhou dobu k přijetí přiměřené právní úpravy.
Je třeba konstatovat, že celá věc je teoreticky značně obtížná, neboť ve svém důsledku se jedná o derogaci derogačního ustanovení, které může mít řadu praktických problémů a dopadů.
SČMBD proto ihned zahájil jednání prostřednictvím DA na MF, které bude pro Parlament ČR zpracovávat návrh řešení a to jak na úrovni referentské, tak dopisem předsedy DA Ing. Vaníčka na nám. ministra Ing. Zelinku do jehož kompetence předmětná problematika patří.
Vzhledem k tomu, že je prakticky nemožné bez dalších jednání předjímat výsledky řešení, doporučujeme v případech postupu podle § 60a zák. č. 219/2000 Sb., o majetku ČR pokračovat v procesu převádění pozemků bez jakéhokoli omezení. V případech postupu podle § 60c pak doporučujeme proces „přerušit“ a zejména neplatit cenu stanovenou vyhláškou č. 393/1991 Sb., protože v současné době není jasné, zda by předmětné smlouvy byly neplatné a poskytnuté plnění by se vracelo nebo vše zůstalo v platnosti. Není totiž např. zcela zřejmé, zda by se právo trvalého užívání změnilo na vlastnictví již ke dni 1.7.2001 nebo až k 31.12.2004 atd. Po předběžné dohodě s příslušnými pracovníky MF nebude ministerstvo potvrzovat platnost předmětných dohod svou doložkou a to až do vyřešení všech aspektů souvisejících s danou problematikou.
V případech různých fází v procesu převodu podle § 60c doporučujeme v individuálních případech konzultovat další postup v období do konce roku s pracovníky úřadů rad, popř. pracovníky legislativněprávního odboru SČMBD.
O výsledcích jednání a návrzích na řešení Vás budeme vhodným způsobem průběžně informovat.

JUDr. Jiří Zatočil
ředitel legislativněprávního odboru

Nahoru