Přidat stránku pod názvem:

Jednání zástupců Družstevní asociace v Bruselu

Informace o účasti na zasedání CCACE a o přijetí v Evropském parlamentu 28. – 30.9.2004. Dne 29.9.2004 se uskutečnilo zasedání CCACE v Bruselu a po něm následovalo přijetí v Evropském parlamentu, jehož se zúčastnila delegace Družstevní asociace ČR vedené Ing. Vítem Vaníčkem, předsedou představenstva DA ČR a Svazu českých a moravských bytových družstev.

CCACE - Koordinační výbor evropských družstevní asociací je sdružení, které se snaží o lepší podporu principů a praxe družstevních podniků a podporu společných zájmů vůči institucím EU a vůči obecné veřejnosti. Spolupráce se zaměřuje především na podporu výměny informací mezi členskými asociacemi, organizaci zasedání ad hoc, stanovení společných postojů, přípravu konkrétních iniciativ ve společném zájmu. Sdružení je uznáváno Evropským parlamentem, Evropskou komisí i Hospodářským a sociálním výborem.

Jednání řídil Etienne Pflimlin, předseda CCACE, člen Evropské rady MDS a předseda francouzské organizace úvěrních družstev Confedération Nationale du Crédit Mutuel, který všechny přítomné uvítal a zahájil jednání. V úvodu byl schválen protokol z posledního zasedání, které se konalo dne 13.7.2004. Agenda dále zahrnovala následující záležitosti:

1. Mezinárodní účetní standardy IAS

Předsedající informoval o nejnovějším vývoji týkajícím se návrhu výkladu účetního standardu IAS 32, který se zabývá záležitostí členských vkladů v družstvech. Návrh výkladu, který byl schválen členy Mezinárodního výboru pro výklad finančního výkaznictví (IFRIC) definuje podmínky, které družstvům umožňují považovat členské vklady za vlastní zdroje. V současné době probíhají konsultace a poté bude následovat obvyklý proces. Norma má vejít v platnost od 1. ledna 2005.

K této záležitosti vystoupila Pauline Greenová, předsedkyně MDS Evropa a výkonná tajemnice britských družstev Cooperatives UK, která zdůraznila, že za tento pozitivní vývoj je nutné poděkovat především skupinám silných družstevních bank, které svou aktivní účastí a angažovaností značně přispěly ve prospěch tohoto pozitivního vývoje. Zdá se, že tak bude odvrácena hrozba zhroucení tradičního družstevního systému a jeho důvěryhodnosti, které byly budovány našimi družstevními předchůdci po mnoho let.

Claudia Sanchez Bajo, členka Evropské asociace družstevních skupin a Bruno Roelants, konsultant CECOP vystoupili k záležitosti dalšího účetního standardu IFRS3, který bude nahrazovat standard IAS22 a bude se týkat tak zvaných "skupin podniků", sdružujících více než dvě nebo několik vzájemných společností (mutuals). Mezi ně jsou zahrnovány družstevní pojišťovny nebo jiné družstevní subjekty, to znamená jakékoliv družstevní formy podnikání. Oba řečníci se shodně domnívali, že je nutné záležitost podrobně sledovat a navrhovali vytvoření odborné pracovní skupiny, která by se záležitostí nadále zabývala a monitorovala ji.

E.Pflimlin byl naopak toho názoru, že záležitost není problematická, neboť v případě sdružení několika podniků je vedením účetnictví pověřen jeden ze subjektů. Není proto nutné vytvářet žádnou novou pracovní skupinu.Tento názor rovněž podpořila Pauline Greenová a Caroline Naetová, generální tajemnice francouzské střechové organizace Groupemet National d la Coopération (GNC).

2. Veřejné slyšení 11.10.2004

Generální delegátka CCACE paní Agnes Mathisová z belgické organizace družstev FEBECOOP informovala o tom, že Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá dne 11. října 2004 ve svém ústředí v Bruselu veřejné slyšení ke Sdělení o podpoře družstev v Evropě přijaté Evropskou komisí v únoru 2004. Tento dokument byl zpracován na základě mnoha opakovaných výzev ze strany družstevního hnutí po schválení Stanov evropského družstva v roce 2003. Text poskytuje další podněty pro dynamický rozvoj této formy podnikání. Hlavním zpravodajem slyšení bude generální tajemník belgické organizace FEBECOOP a místopředseda Evropské rady MDS pan Jean-Francois Hoffelt. Mezi řečníky bude také generální tajemník CCACE pan Rainer Schlüter.

3. Workshop Evropské komise

Účastníci jednání byli informováni o dalším z řady workshopů pořádaných Evropskou komisí na podporu Sdělení o podpoře družstev v Evropě a usnadnění včasné implementace – ze strany členských států – Nařízení č. 1435/2003 o Stanovách evropského družstva a Směrnice č. 2003/72/EC o doplňující Stanovy družstva s ohledem na zapojení zaměstnanců. Komise je toho názoru, že implementace v některých zemích, které nemají specifickou legislativu pro družstva, nebo v nových členských zemích, které se neúčastnily jednání v příslušných pracovních skupinách, může být problematická. Z tohoto důvodu pořádá řadu seminářů, na které zve národní úředníky odpovědné za družstevní legislativu nebo na podnikové právo jako celek, aby se těchto akcí zúčastnili. První workshop se konal dne 5.7.2004. Druhá akce se má uskutečnit dne 18. října 2004 a má se zabývat především záležitostmi účetnictví v družstvech ve vztahu k novým mezinárodním účetním standardům.

4. Spolupráce mezi CCACE a Mezinárodním družstevním svazem (Evropa)

Po podepsání dohody o strategickém partnerství mezi MDS Evropa a Koordinačním výborem družstevních asociací se sídlem v Bruselu v březnu tohoto roku byla vytvořena společná platforma „Družstva v Evropě“, jejímž cílem je budovat družstevní přítomnost a viditelnost v rámci Evropské unie. Cíle nové družstevní evropské platformy zahrnují vybudování: společných informačních webových stránek , společné identity, společného adresáře, konsultačního systému, vytvoření aktualizovaných statistických údajů. Mezi další akce patří uspořádání přijetí v Evropském parlamentu a příprava 2. družstevního shromáždění v roce 2005.

5. Přijetí v Evropském parlamentu

Přijetí, na které byli pozváni všichni nově zvolení poslanci Evropského parlamentu na volební období 2004 – 2009 se uskutečnilo dne 29. září. Cílem setkání bylo ustanovit novou skupinu v rámci Evropského parlamentu, která má zájem o podporu podniků „sociální ekonomie“ v EU.

6. Příští zasedání

Příští zasedání CCACE se uskuteční dne 29. října 2004 v Krakově, po jednání Konference o sociální ekonomii (od 18,30 do 20,00 hodin).

7. Podpora vybudování Mezinárodního družstevního institutu

Předseda představenstva DA ČR ing. Vaníček využil setkání s předsedkyní MDS Evropa paní Pauline Greenovou (bývalou poslankyní Evropského parlamentu) k projednání možností využití finančních prostředků Evropské unie na zahájení nebo další fungování připravovaného Mezinárodního družstevního institutu, který by využíval prostor nově zbudovaného Konferenčního střediska v suterénních prostorách budovy Družstevní asociace v Praze.

Nahoru