Přidat stránku pod názvem:

IROP – aktualizace podmínek programu

MMR de 3.4. 2017 na svých stránkách zveřejnilo aktualizovaná znění dokumentů upravujících podmínky čerpání podpory z IROP

Svaz dlouhodobě jednal s MMR, které je řídícím orgánem programu IROP, ve věci úprav podmínek programu, aby byl tento program pro družstva zajímavý. Po jeho vyhlášení na konci roku 2015 se podařilo dojednat zásadní úpravy v podmínkách, které se promítly do 37. výzvy IROP. Pokud se týká technických požadavků programu a intenzity nabízené podpory, byly splněny požadavky svazu. Svaz dále usiloval o snížení administrativní zátěže, která je družstvy hodnocena jako největší chyba programu.

Je tedy pozitivní zprávou, že MMR přistoupilo k dílčím úpravám podmínek programu, které se projevily v aktualizovaném znění Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP. Toto aktualizované znění bylo na stránkách MMR zveřejněno dne 3. 4. 2017. Současně se některé změny projevily i v navazujících dokumentech, tj. v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014_2020 a ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce - specifický cíl 2.5: snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Za nejvýznamnější změnu je možno považovat úpravu podmínek pro způsob zadávaní zakázky v IROP, kdy dochází ke změně ve výši limitu rozhodujícího pro způsob zadání zakázky, a to jeho zvýšení z částky 6 mil. Kč na částku 20 mil. Kč.


Aktuální znění všech dokumentů a jejich příloh naleznete na:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Aktualizace-Obecnych-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce-IROP-k-3-dubnu


Doposud nebyla vyřešena otázka výčtu oprávněných žadatelů (dnes nemohou žádat fyzické osoby nepodnikající). Svaz v této věci bude dále jednat.

Nahoru