Přidat stránku pod názvem:

Informace pro přihlášené uživatele modulu Exekutor

S ohledem na časté dotazy bytových družstev ohledně termínu spuštění modulu Exekutor na normální provoz, kdy začne probíhat automatická výměna dat mezi jednotlivými bytovými družstvy a soudními exekutory, sdělujeme následující.

V současné době probíhá dobrovolná registrace jednotlivých bytových družstev, která o využívání sytému projevila zájem a řádně uzavřela se SČMBD Smlouvu o zpřístupnění modulu Exekutor. Paralelně probíhá i registrace soudních exekutorů, kteří souhlasí se zapojení do tohoto systému. Poté, co bude v systému registrováno dostatečné množství bytových družstev a dokončena registrace exekutorů, budeme Vás informovat na webových stránkách SČMBD o spuštění modulu Exekutor na běžný provoz. Předpokládáme, že k tomuto (v závislosti na počtu registrovaných družstev) dojde s účinností od 1. 1. 2015. Po tomto datu bude tedy umožněno, aby dotazy soudních exekutorů účastněných v systému probíhali v rámci systému automaticky, prostřednictvím modulu Exekutor.

 

Modul exekutor umožní výlučně oprávněným soudním exekutorům získat z databáze modulu automatickou informaci o tom, zda určitý dlužník, vůči kterému je vedeno řádné exekuční řízení, je či není členem bytového družstva.

 

Do doby, než bude dokončena registrace bytových družstev a soudních exekutorů do systému a modul Exekutor bude spuštěn do řádného provozu, je třeba, aby registrovaná družstva, která uzavřela se SČMBD Smlouvu o zpřístupnění modulu Exekutor, i nadále poskytovala písemnou součinnost soudním exekutorům na jejich veškeré písemné výzvy (tj. tak jako doposud).

 

Upozorňujeme na skutečnost, že i po spuštění modulu do řádného provozu, budou exekutoři, kteří do systému nebudou chtít být zapojeni. I nadále tak budou požadovat písemnou informaci o skutečnosti, zda určitý dlužník je nebo není členem příslušného bytového družstva. I v případě, že bude soudní exekutor registrován v modulu Exekutor a bude využívat jeho automatických služeb, nevyhne se dotazované družstvo případným dalším dotazům exekutora, týkajících se specifik členství určité osoby v bytovém družstvu (např. dotazy ohledně družstevního podílu apod.).

 

Předpokládaný termín, kdy bude registrace soudních exekutorů a bytových družstev do systému ukončena je 31. 12. 2014.

 

Základním předpokladem pro to, aby byl systém využíván exekutory, je zapojení co největšího počtu družstev do systému.  Teprve pak bude systém atraktivní pro exekutory, kteří jej mohou začít účinně využívat. Apelujeme tedy na bytová družstva, aby zvážila zapojení do systému, a to nejlépe v termínu před 31. 12. 2014.

 

Za spolupráci Vám předem děkujeme

 

V Praze dne 11. 11. 2014

JUDr. Daniel Zděnek

Nahoru