Přidat stránku pod názvem:

Daň z příjmů společenství vlastníků jednotek

Stanovisko Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení zákona o daních z příjmů v podmínkách SVJ. Daň z příjmů společenství vlastníků jednotek .

1) Podle § 18 odst. 4 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) nejsou u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, předmětem daně z příjmů příjmy vyplývající z jejich poslání za podmínky, že náklady vynaložené v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší. Protože příspěvky na správu od členů SVJ jsou obvykle rovny nákladům na správu domu a pozemku (zálohový příspěvek se do výnosů zúčtuje ve výši nákladů), požadovali jsme příslušnou změnu ZDP (doplnění slov „nebo rovny“ do výše uvedeného ustanovení). Podle vyjádření Ministerstva financí však není změna v tomto smyslu potřebná.
Z dopisu MF č.j. 54/95 255/2004-542 ze dne 22.9.2004 vyplývá, že i když jsou náklady SVJ vynaložené na správu domu rovny výnosům z příspěvku na správu domu od členů SVJ, nejsou tyto výnosy předmětem daně. To znamená, že SVJ nemá z tohoto titulu povinnost podávat daňové přiznání (§ 38m odst. 8 písm. a) ZDP).

2) Podle § 20 odst. 7 ZDP může SVJ snížit základ daně za podmínky, že prostředky získané dosaženou úsporou daňové povinnosti použije v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů spojených se správou domu. Aby SVJ nemuselo vytvářet z výnosů, které jsou předmětem daně (např. úroky z termínovaných bankovních vkladů, přijaté úroky z prodlení apod.), zisk a následně fond ze zisku, který by příští rok použilo na částečnou úhradu svých nákladů, požadovali jsme umožnit změnou ZDP (vložení slova „nejpozději“ v následujícím zdaňovacím období) použití uvedených výnosů na krytí nákladů již v běžném roce.
MF považuje požadovanou změnu za nesystémovou a ve svém dopise potvrdilo, že zákonem stanovená podmínka pro snížení základu daně je splněna, jestliže náklady na správu domu budou v následujícím roce vynaloženy alespoň ve výši odpovídající daňové úspoře dosažené v předchozím roce.

Příklad:

Výnosy SVJ v r. 2004
a) příspěvky na správu domu = 100 000 Kč
b) úrok z běžného bankovního účtu = 100 Kč
c) úroky z termínovaného vkladu + přijaté úroky z prodlení = 10 000 Kč.

Náklady SVJ na správu domu v r. 2004 = 110 100 Kč (zálohové příspěvky na správu byly zúčtovány do výnosů do výše neuhrazených nákladů).

Výsledek hospodaření = 0.

Základ daně z příjmů před snížením = 10 000 Kč, po snížení = 0.
Úspora daňové povinnosti = 2 800 Kč (28% z 10 000 Kč).

SVJ musí prokázat, že v r. 2005 vynaložilo nejméně 2 800 Kč na náklady spojené se správou domu.

Nahoru