Přidat stránku pod názvem:

Činnost oddělení

Oddělení zajišťuje zejména:

  • prosazování zájmů členů SČMBD v oblasti ekonomiky,zejména účetnictví,daní a poplatků,hospodářské a sociální politiky státu u státních orgánů
  • činnost ekonomické komise SČMBD
  • koordinaci postupu členů SČMBD při řešení společných ekonomických záležitostí vůči vnějším orgánům na všech stupních
  • poskytování metodické pomoci a vzdělávací činnosti členům SČMBD v oblasti účetnictví,financování,daní,poplatků,cen a ekonomiky práce
  • metodiku RVE
  • uzavírání rámcových smluv o spolupráci

Oddělení ekonomické je reprezentantem bytových družstev sdružených v SČMBD v jednání s orgány státní správy, především s ministerstvem financí. Aktivně se účastní přípravy zákonů ekonomické povahy a připomínkuje je v meziresortních připomínkových řízeních. Ve vztahu k bytovým družstvům působí jako metodické centrum ve třech oblastech:


Účetnictví

Provádí ve spolupráci a po konzultaci s ministerstvem financí výklad zákona o účetnictví a opatřeních, kterými se upravují postupy účtování.

Ekonomika práce

Provádí konzultace a výklad v oblasti odměňování, daně z příjmu fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a cestovních náhrad.

Daně a nájemné

Poskytuje metodickou pomoc zejména v oblasti daně z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, daně silniční, daně z převodu nemovitostí, hospodaření bytového družstva, stanovení nájemného dle vyhlášky č. 85/1997 Sb. a vyhlášky č. 176/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ekonomických aspektů převodů bytů do vlastnictví dle zákona č 72/1994 Sb
Výklady a metodická pomoc jsou prováděny formou pravidelných porad na Úřadech rad bytových družstev, individuálně v sídle Svazu nebo v sídle družstva a nyní i prostřednictvím internetových stránek, a podle povahy zdarma nebo za úplatu.
Případné dotazy a připomínky zasílejte na e-mail Ing. Lenky Harákové či Ing. Jiřího Váchy

Výchova a vzdělávání: užití pro členská družstva

Oddělení ekonomické odborně zabezpečuje školení a porady pro členská družstva,které svolávají jednotlivé úřady rad bytových družstev.Porady jsou zpravidla dvakrát ročně,jedna z nich je tematicky zaměřena na roční účetní závěrku,roční účetní uzávěrku a daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
V rámci individuálních služeb provádí dle ceníku schváleného představenstvem SČMBD individuální konzultace případně posouzení předložených materiálů.
Pro členská družstva byly vydány tři publikace,které zahrnují celou šíři ekonomické problematiky bytových družstev. Jedná se o:


a) Souvztažnosti k účtové osnově pro bytová družstva.
b) Vzorové příklady účtování bytových družstev.
c) Ekonomika bytových družstev.

Tyto publikace jsou členským družstvům poskytovány za úplatu.

Nahoru