Přidat stránku pod názvem:

ARTAV - Změny v měření a rozúčtování tepla dle nové evropské směrnice EED - 19. 11. 2019

Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu si Vás dovoluje pozvat na seminář Změny v měření a rozúčtování tepla dle nové evropské směrnice EED.

Seminář pořádaný pod záštitou Ministerstva obchodu a průmysluse uskuteční v úterý 19. 11. 2019sále Svazu českých a moravských bytových družstev v Praze 4, Podolská 50.

Registrace účastníků od 8.00, zahájení v 9.00 hod. předpokládané ukončení ve 13 h.

Seminář je určen majitelům a správcům bytových fondů, zástupcům majetkových odborů měst a obcí, funkcionářům bytových družstev a SVJ.

 

Program semináře:

  • Ing. Jiří Zerzaň (ARTAV):  Úvodní slovo k tématu semináře (s informací o novele vyhlášky č. 269/2015 Sb.)
  • Ing. Hana Schwarczová (MPO):  Připravované novely zák. č. 406/2000 Sb. a vyhl. č. 194/2007 Sb.
  • Ing. Martin Hanák (SČMBD): Odpojování od CZT z pohledu bytového družstva

přestávka na kávu

  • Ing. František Staněk, Ph.D. (ČMI):  Zkoušení správnosti měření vodoměrů
  • Ing. Petr Holyszewski (ARTAV): Perspektivní techniky dálkových odečtů pomocí IoT.                                                 

Ke každému referátu bude diskuse účastníků.

V průběhu semináře budou v předsálí výstavky rozúčtovacích firem sdružených v Asociaci ARTAV a firem s nabídkou systémů IoT 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.


Vložné: 1250 Kč, pro zástupce družstev sdružených ve SČMBD 1000 Kč/osobu, pro členy ARTAV 1 osoba zdarma

Vložné prosíme poukázat převodem na účet č. 262965048/0300

(var.symbol = vaše IČO ), nebo uhradit v hotovosti při registraci.

Pořadatel není plátcem DPH.

Přihlášku ve formátu xls stáhněte na stránkách    www.artav.cz ,  vyplňte a pošlete, prosím, elektronickou poštou na adresu: artav@seznam_cz 

Je možné poslat přihlášku i listovní poštou na adresu: ARTAV, Podolská 50, 147 00 Praha 4,

nebo faxem na číslo 241087233

 


Cílem semináře je seznámit majitele a správce bytových fondů s výhledem na nejbližší vývoj právních předpisů pro měření spotřeby tepla a vody včetně rozúčtování podle individuální spotřeby, s problematikou odpojování otopných soustav od CZT, s možností kontroly správnosti měření bytových vodoměrů i v místě montáže a s možnostmi dálkových odečtů s využitím nových systémů internetu věcí (IoT).

 

Pár slov k problematice jednotlivých referátů.

1.-2. Jedním z hlavních cílů Evropské unie je snižovat vliv člověka na oteplování planety. Důležitým činitelem globálního oteplování je výroba energie a to hned dvěma faktory.

a) Při výrobě energie spalovacími procesy se do atmosféry uvolňuje kysličník uhličitý, který s přispěním dalších exhalátů vytváří v horních vrstvách atmosféry vrstvu vytvářející skleníkový efekt pro zachycení většího množství energie ze slunečního záření.

b) Každá vyrobená energie se v konečné fázi promění v teplo ohřívající atmosféru Země.

Cílem snažení EU je tedy minimalizovat potřeby energie, aby se mohlo snižovat množství vyrobené energie. Jednou oblastí, která spotřebovává značné množství energie je vytápění budov a příprava teplé vody. Proto EU se již déle než 25 let zabývá možností regulace spotřeby tepla v této oblasti. První směrnice, která vyžadovala měření spotřeby tepla u konečných spotřebitelů byla vydána v roce 1993, ještě v Evropském hospodářském společenství, předchůdcem EU.  Směrnice o zvyšování efektivity využití tepla byly déle upravovány a zpřesňovány v létech 2002, 2006 a 2012. Poslední platná směrnice Evropského parlamentu a Rady vyšla 11. 12. 2018 pod číslem 2018/2002.

V této směrnici se mj. uvádí:

 

Článek 9b

Dílčí měření a rozdělení nákladů na vytápění, chlazení a teplou užitkovou vodu

 

V budovách s více bytovými jednotkami a ve víceúčelových budovách s ústředním zdrojem vytápění nebo chlazení nebo s dodávkami ze soustavy dálkového vytápění nebo chlazení se nainstalují individuální měřiče spotřeby, aby bylo možné měřit spotřebu tepla či chlazení nebo teplé užitkové vody u každé ucelené části budovy, pokud je to technicky proveditelné a nákladově efektivní z hlediska přiměřenosti ve vztahu k potenciálním úsporám energie.

 

Pokud použití individuálních měřičů není technicky proveditelné nebo měření spotřeby tepla v každé ucelené části budovy není nákladově efektivní, použijí se pro měření spotřeby tepla na každém radiátoru individuální indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, pokud dotyčný členský stát neprokáže, že instalace těchto indikátorů by nebyla nákladově efektivní. V tom případě lze zvážit alternativní nákladově efektivní metody měření spotřeby tepla. Každý členský stát jasně stanoví a zveřejní obecná kritéria, metodiky nebo postupy pro stanovení technické neproveditelnosti a nákladové neefektivity.

 

Předpisy platné v současné době pro ČR vycházejí z evropské směrnice vydané v roce 2012 (č. 2012/27/EU). Je to především Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. ve znění zák. 318/2012 Sb. a zák. 103/2015 Sb. a vyhláška 194/2007 Sb. ve znění vyhl. 237/2014 Sb.

 

Podle uvedených českých předpisů je povinností vlastníka bytového domu instalovat pro každý byt individuální měření spotřeby tepla na vytápění a vodoměr na měření spotřeby teplé vody. Pokud nelze instalovat měřiče tepla (rozvod topení je veden stoupačkami a byty nejsou napojeny jen v jednom místě), použijí se na všech otopných tělesech indikátory pro rozdělování topných nákladů. Platí to i pro nebytové jednotky, pokud jsou umístěny v bytových domech.

České předpisy nereflektují, je-li instalace měřičů, případně indikátorů, technicky možná a nákladově efektivní. Vytápěcí systémy v některých domech neumožňují ani lokální regulaci vytápění (např. stropní vytápění typu Crital), nelze tedy instalovat žádný typ měření či registrace spotřeby tepla. 

Další problematickou skupinou bytových domů jsou domy s velmi malou spotřebou tepla, u kterých již nelze očekávat žádné další snížení spotřeby po zavedení měření a účtování topných nákladů podle individuální spotřeby. V těchto domech instalace měření znamená náklady, které nelze uhradit potenciální úsporou spotřeby tepla. Měření by tedy nebylo nákladově efektivní.

Tyto nedostatky by měly být mj. napraveny v souvislosti s implementací poslední evropské směrnice z roku 2018.

 

Směrnice EU 2018/2002, ze které již bylo výše citováno zavádí také nové požadavky na způsob měření spotřeby tepla a na frekvenci informování spotřebitelů o jejich spotřebě.

Opět citace části směrnice:

 

Článek 9c

Požadavek dálkového odečtu

  1. 1.      Pro účely článků 9a a 9b musí být měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění nainstalované po 25. říjnu 2020 dálkově odečitatelné. Podmínky technické proveditelnosti a nákladové efektivnosti stanovené v čl. 9b odst. 1 nadále platí.
  2. Měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, které již byly nainstalovány, ale nejsou dálkově odečitatelné, musí být vybaveny možností dálkového odečítání, nebo nahrazeny dálkově odečitatelnými přístroji do 1. ledna 2027, pokud dotčený členský stát neprokáže, že to není nákladově efektivní

Podle informací rozúčtovacích firmem i u nás stále přibývá domů, ve kterých již byly instalovány měřiče tepla nebo indikátory vytápění a bytové vodoměry s dálkovým radiovým odečtem. Jde však o to, že bude nutno povinnost dálkových odečtů zavést i do českých předpisů.

 

V další části směrnice se uvádí požadavek, aby spotřebitelé byli informováni o své individuální spotřebě častěji, než jednou ročně při vyúčtování záloh.

Základní požadavek je na informování nejméně dvakrát ročně a na požadavek konečných spotřebitelů (v naší právní termonologii “příjemců služeb”) čtyřikrát za rok.

Při zavedení modernějších způsobů odečtu v dalších létech se předpokládá ještě častější infomování, až jednou měsíčně.

 

Jak bude vypadat novela Zákona o hospodaření energií a prováděcí vyhlášky 194/2007 Sb. se snad dovíme z referátu paní Ing. Schwarczové.

V jakých termínech a v jakém rozsahu se budou provádět tato informativní "rozúčtování" v ČR bude stanoveno v novelizovaných předpisech vydávaných Ministerstvem pro místní rozvoj. MMR ČR v současné době připravuje novelu vyhlášky 269/2015 Sb.

První informace o tom jak budou tyto novely vypadat bychom se měli dovědět na výše uvedeném semináři ARTAV.

 

3. Postupné zvyšování cen tepla dodávaného velkými teplárnami v systému CZT (centrální zásobování teplem) vedou řadu bytových družstev a SVJ k úvahám o odpojení se od systému CZT  a zřízení vlastní domovní kotelny. Technické provedení je relativně dostupné, ale ne každý si uvědomí všechny souvislosti s takovou změnou. Promluví o tom ředitel metodického odboru SČMBD, Ing. Martin Hanák, který vidí situaci z pohledu bytového družstva.

 

4. Čtvrtý příspěvek na semináři bude informovat o možnostech kontroly vodoměrů přímo v místě montáže. Nejsou totiž řídké případy, kdy jsou důvodné pochybnosti o správné funkci bytového vodoměru, uživatel bytu nechá vodoměr přezkoušet v autorizované zkušebně a výsledek zkoušky žádnou chybu neprokáže. Vodoměr sám je v pořádku, uživatel bytu musí uhradit náklady spojené s přezkoušením, ale vodoměr dále vykazuje vyšší náměry než by odpovídalo skutečnému odběru vody.

Chyba může být v nesprávné montáži. Stačí vložit do šroubení před vodoměrem těsnění s trochu menším otvorem a vzniklá tryska zrychlí proud vody na lopatky vodoměru. Ten pak ukazuje vyšší spotřebu.

Je chvályhodným činem pracovníků Českého metrologického institutu, že nabízejí přezkoušení vodoměru bez jeho demontáže, přímo v bytě. Tam se pak výše zmíněná chyba montáže projeví a je možno ji odstranit.

O podrobnostech této služby se dozvíte z referátu Ing. Františka Staňka, Ph.D., odborného ředitele  pro legální metrologii Českého metrologického institutu v Brně.

 

5. Aby bylo možno splnit požadavky EU na častější informování konečných spotřebitelů o jejich spotřebě tepla, bude nutno přecházet na modernější způsoby odečtu měřidel a indikátorů vytápění. Bližší informace o perspektivní technice pro dálkové odečty budou náplní posledního referátu na výše uvedeném semináři ARTAV.

Místo pochůzkového odečítání náměrů měřidel vybavených radiovými moduly, kdy se s elektronickým zařízením, vybaveným anténou na příjem signálu z modulů, musí obejít kolem domu, případně po chodbách domu, budou se postupně rozšiřovat systémy umožňující odčítání náměrů byz fyzické přítomnosti v blízkosti měřidel a indikátorů. Tyto technologie také umožní on-line sledování poruchových a nestandardních stavů - například upozorní uživatele bytu na únik vody.

 

V současné době se za nejperspektivnější způsob odečtu měřidel a indikátorů v domech a bytech jeví odečty s využitím Internetu věcí (IoT). IoT zahrnuje několik odlišných technologií a v České republice pracuje několik IoT operátorů. Účastníci semináře získají základní informace o jednotlivých technologiích, tak i o IoT operátorech. Dále se seznámí se zkušenostmi z praxe a diskutována bude také možná návaznost IoT na zařízení vybavených komunikací Wireless M-Bus.

 

V průběhu semináře bude také možno získat informace přímo od některých provozovatelů sítí IoT (Internet of things) v předsálí.

 

Přihlášku na seminář najdete na stránkách www.artav.cz.

 

RNDr. Jaromír Pohanka

Nahoru