Přidat stránku pod názvem:

24. valná hromada SČMBD - tisková zpráva

V pořadí 24. valná hromada Svazu českých a moravských bytových družstev se konala 15. 6. 2017.

V průběhu jednání valné hromady byli delegáti seznámeni se zprávou o činnosti svazu a představenstva v uplynulém období, projednali hospodaření svazu v roce 2016 a rozpočet svazu pro rok 2017 včetně všech souvisejících materiálů.

Delegáti valné hromady zvolili do funkce předsedy svazu Ing. Jana Vysloužila a do funkce místopředsedkyně svazu JUDr. Pavlu Příkopovou.

Hlavní činností svazu a družstev v uplynulém roce byla správa nejen vlastních bytových domů, ale v rámci podnikatelských aktivit také domů dalších vlastníků, tj. skoro 13.000 společenství vlastníků a dalších domů ve vlastnictví měst a obcí. Členská družstva tak zajišťují spokojené bydlení pro cca. 2 miliony obyvatel ČR. Delegáti valné hromady konstatovali, že i přes tuto skutečnost necítí ze strany dotčených orgánů státní správy podporu pro zachování a další rozvoj bytových družstev. Legislativní opatření, která byla uplynulém období činěna, a která vyvrcholila nabytím účinnosti Nového občanského zákoníku a Zákona o obchodních společnostech a družstvech v roce 2014, postavení bytových družstev jako správců bytového fondu neustále zhoršovala. Výsledkem je stav, který může v mnoha případech ohrozit samotnou existenci bytových družstev.

Největším nedostatkem, který družstvům ztěžuje činnost, je obecně nízká vymahatelnost práva v České republice. Od tohoto základního faktu jsou pak odvozena následující největší rizika, se kterými se družstva musí a v příštím období budou muset potýkat.

Významným ekonomickým rizikem je postavení BD a SVJ v procesu vymáhání pohledávek spojených s užíváním bytů. Členská BD a SVJ v současné době evidují pohledávky po splatnosti za svými členy v řádech stovek milionů Kč. Závažnějším faktem než samotná výše pohledávek je skutečnost, že cca. 25 % z těchto pohledávek je klasifikováno jako nedobytné pohledávky. Aktuální stav dotčené legislativy, NOZ, exekuční řád či insolvenční zákon, nejen že existenčně ohrožuje dotčená družstva a společenství, ale především přímo ohrožuje jejich jednotlivé řádně platící členy, kteří jsou v důsledku špatné legislativy nuceni platit dluhy za své sousedy. 

Dalším neméně důležitým bodem s celospolečenským přesahem je otázka řešení podmínek soužití s nepřizpůsobivými skupinami obyvatel, a to zejména v rámci panelových sídlišť v některých lokalitách. Valná hromada vyzývá odpovědné orgány, aby se přestaly řešení tohoto problému vyhýbat, a začaly jej věcně krok po kroku řešit.  Řešením situace je nastavení psaných i nepsaných pravidel společného soužití, jejichž dodržování bude důsledně vyžadováno a vymáháno po všech obyvatelích problémových lokalit bez ohledu na jejich věk, pohlaví, sociální či etnickou příslušnost. Jen tak je možné docílit zachování sociálního smíru v rámci celé ČR.

Neméně důležitým faktorem komplikujícím činnost správcům bytového fondu jsou některá ustanovení Nového občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích a družstvech.  Jejich zapracování do vnitřních předpisů družstev bylo vzhledem na jejich neprovázání s navazujícími předpisy komplikované. S ohledem na negativní zkušenosti při aplikaci NOZ a ZOK, které družstva v uplynulém období získala, svaz v průběhu roku pracoval na přípravě iniciativ vedoucích k úpravě problematických ustanovení. Vzhledem k tomu, že projednané změny nebyly doposud do uvedených předpisů zapracovány, delegáti valné hromady apelují na dotčené orgány, členy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, aby se předloženým návrhům aktivně věnovali a zajistili jejich uvedení v platnost. Požadované novely budou i nadále hlavním bodem zájmu svazu pro následující období.

Svaz tedy v následujícím období bude opakovaně mimo jiné apelovat především na změny v následujících oblastech:

1)    Úprava problematických ustanovení NOZ a ZOK

2)    Řešení situace v lokalitách s koncentrací nepřizpůsobivých obyvatel

3)    Úprava postavení BD a SVJ v procesu vymáhání pohledávek spojených s užíváním bytů.

Delegáti 24. valné hromady apelují na všechny dotčené subjekty, aby uvedeným oblastem věnovaly zvýšenou pozornost a zasadily se o uvedení souvisejících předpisů do stavu použitelného v praxi správců bytového fondu, to je do stavu, který je běžným standardem v celé moderní Evropě.

Nahoru