Přidat stránku pod názvem:

Ze sbírky soudních rozhodnutí

Upozorňujeme na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3/2004 a právní věta tohoto rozhodnutí zní:

„Výsledky hlasování, které je třeba uvést v zápise o členské schůzi družstva (§ 241 odst. 1 písm. c/ObchZ), se rozumí uvedení počtu přítomných členů družstva a počtu souhlasných hlasů při přijetí každého usnesení; jestliže družstvo v důsledku porušení této povinnosti znemožnilo členovi v řízení o neplatnosti usnesení členské schůze vést důkaz, že členská schůze nebyla usnášení schopná, dochází k přenosu důkazního břemene z člena na družstvo.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5.11. 2002, sp. zn. 29 Odo 41/2002).

Ze shora uvedeného rozhodnutí vyplývá, že důkazní břemeno ohledně tvrzení, že členská schůze nebyla schopna se usnášet sice leží zásadně na navrhovateli (když důkazní břemeno nese vždy ten, kdo určitou skutečnost tvrdí – nevyplývá-li ze zákona něco jiného). V projednávané věci však družstvo porušilo svoji povinnost vyplývající z ustanovení § 241 odst. 1 písm. c) ObchZ, při přijetí každého usnesení zjišťovat, resp. uvést do zápisu, zda je členská schůze usnášeníschopná popř. kolik hlasů bylo pro přijetí usnesení, kolik proti a kolik se zdrželo hlasování. Takové porušení sice nezakládá rozpor přijatého usnesení se zákonem, je však z něj nutno dovodit, že jestliže jím družstvo znemožnilo dovolateli vedení důkazu o jeho tvrzeních, dochází v jeho důsledku k přenosu důkazního břemene z navrhovatele na družstvo.
Podrobnosti se dočtete v Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS ČR č. 3/2004.


Mgr. Kateřina Němcová
právník SČMBD

Nahoru