Přidat stránku pod názvem:

Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

V měsíci červnu vyšel nový zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

 

Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Konečně je zde zákon, který jakoby zacelil díru v právním systému v oblasti bezpečnosti práce. Především řeší již dlouho diskutovanou odbornou způsobilost v oblasti prevence rizik, která je nutností k splnění povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP. Především k povinnosti zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále jen „zajišťování úkolů v prevenci rizik“) s ohledem na
· nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele,
· základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,
· počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci.

1. Odborná způsobilost je řešena následovně:
Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik sám, zaměstnává-li nejvýše 25 zaměstnanců a má-li k tomu potřebné znalosti anebo v případě, že zaměstnává 26 až 500 zaměstnanců a je-li k tomu odborně způsobilý, jinak je povinen zajistit výkon těchto úkolů odborně způsobilým zaměstnancem (jednou nebo více odborně způsobilými osobami), které zaměstnává v pracovněprávním vztahu. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit plnění úkolů v prevenci rizik odborně způsobilou osobou (externě).

Povinnosti zaměstnavatele vůči odborně způsobilé osobě:
a) poskytnout odborně způsobilé osobě k zajišťování úkolů v prevenci rizik zejména potřebné prostředky a dobu potřebnou k výkonu její činnosti, zvláště ve vztahu k zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým zaměstnancům, těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, nebo zaměstnankyním-matkám dítěte do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli,

b) zajistit dostatečný počet odborně způsobilých osob,

c) poskytnout odborně způsobilé osobě dokumentaci a informace
1. o všech skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly mít vliv na bezpečnost zaměstnanců nebo vést k poškození jejich zdraví,
2. podané zaměstnancům jiného zaměstnavatele, které obdrželi před zahájením práce na pracovištích zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout odborně způsobilé osobě písemnosti týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání a potřebnou součinnost při předcházení ohrožení života a zdraví s ohledem na povahu rizika na jeho pracovištích, k přijetí ochranných opatření, jde-li o práce se zvýšeným ohrožením zdraví zaměstnanců a při výběru a volbě ochranných zařízení.
Plní-li na jednom pracovišti úkoly v prevenci rizik více než 2 odborně způsobilé osoby, zaměstnavatel určí, kdo bude provádět koordinaci jejich činnosti.

Co je předpokladem odborné způsobilosti u fyzické osoby?
Dle § 10:
a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou (dle §58 z.č. 561/2004 Sb.),
b) odborná praxe
· v délce alespoň 3 let,
· v délce 2 let, jestliže fyzická osoba dokončila vyšší odborné vzdělání (dle § 92 z.č.561/2004 Sb.),
· v délce 1 roku, jestliže fyzická osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
c) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti.


Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci.

Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je
a) zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu,
b) dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem; tento věk nesmí být nižší než 18 let,
c) odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem,
d) odborná praxe v délce stanovené prováděcím právním předpisem,
e) splnění požadavků zaškolení osobou, která technické zařízené uvádí na trh nebo distribuuje, popřípadě uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem,
f) doklad o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti.
Odborně způsobilý zaměstnanec musí dokončit zaškolení nebo zácvik, v němž působil pod dohledem osoby, která uvádí technické zařízení na trh nebo jej distribuuje, popřípadě osoby touto osobou určené. Nebyl-li způsob, obsah a doba zaškolení nebo zácviku určen touto osobou, určí je zaměstnavatel s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy.

Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost získaná podle dosavadních právních předpisů se považuje za splněnou nejdéle po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Dále zákon řeší zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy a to následovně:
Na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li o
· zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje,
· fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
· spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené výše,
· fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí,
se vztahuje § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. Tam, kde se v zákoníku práce nebo v části první uvádí zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí se tím osoba výše uvedená.
Tímto zákonem se řídí právní vztahy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy vzniklé před 1. lednem 2007.

3. Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby
· prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,
· pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou,
· prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,
· únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné,
· v prostorách uvedených výše uvedených byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění,
· pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.
·
4. Zákon se dále zabývá:
· požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§3)
· požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4)
· požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5)
· rizikovými faktory pracovních podmínek a kontrolovanými pásmy (§7)
· zákazem výkonu některých prací (§8)
· dalšími úkoly zadavatele stavby, zhotovitele stavby popř. fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby a koordinátora BOZP na staveništi (§ 14 – §18)

5. Do vydání prováděcích právních předpisů k provedení tohoto zákona se postupuje podle :
a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
b) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
c) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
d) nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat,
e) nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru,
f) nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,
g) nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,
h) nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.,
i) nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007

Nahoru