Přidat stránku pod názvem:

Zákon o inspekci práce

Zákon rozšiřuje stávající dozor nad bezpečností práce i na aspekty pracovněprávních vztahů, mění organizační strukturu odborného dozoru a podstatně zvyšuje finanční postihy za přestupky.

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (účinnost 1.7.2005)

1. Upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce.
Zřizuje Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, které jsou správními úřady. Sídlem úřadu je Opava.

Část druhá – Působnost a příslušnost úřadu a inspektorátu

Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z:
a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům
b) právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku
c) právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce
d) právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví
e) právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti
f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi


2. Zákon stanovuje práva a povinnosti inspektora i práva a povinnosti kontrolované osoby. Jakým způsobem budou kontroly probíhat, se ale podnikatelé v zákoně o inspekci práce nedočtou. Zákon pamatuje i na to, že si inspektoři ke své práci mohou přibrat „odborníka“. Koho lze za odborníka považovat, už ale zákon neříká, přesto je povinností podnikatele tohoto odborníka respektovat. Podnikatel podle litery zákona také nemusí být o připravované kontrole informován, musí ale zajistit kontrole přístup do firmy.

Část třetí - Práva a povinnosti při kontrole

Inspektor je oprávněn:
· vykonávat kontrolu podle tohoto zákona, je-li při jejím zahájení přítomen člen statutárního orgánu kontrolované osoby, zástupce kontrolované osoby, zaměstnanec kontrolované osoby
· vstupovat bezplatně do objektů, zařízení a výrobních prostorů kontrolovaných osob za účelem výkonu kontroly
· požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech
· při kontrole ověřovat totožnost fyzických osob
· požadovat na kontrolovaných osobách, aby v určených lhůtách předložily originální doklady
· pořizovat kopie části dokladů nebo výpisy z dokladů pro potřebu doložení neplnění nebo nedostatečného plnění povinností zjištěných při výkonu kontroly
· v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení – zajišťovat doklady; odebírat k rozboru nezbytně nutné množství vzorků materiálů; nařizovat provedení měření, zkoušek nebo revizí
· nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje
· vydat rozhodnutí o zákazu: používání objektu, pracovišť, výrobních a pracovních prostředků nebo zařízení, které bezprostředně ohrožují zdraví zaměstnanců;práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců je-li vykonávána v rozporu se zvláštním právním předpisem
· ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole
· ukládat fyzické osobě jménem orgánu inspekce práce pořádkovou pokutu za nesplnění povinností kontrolované osoby
· používat telekomunikační zařízení kontrolované osoby v případech, kdy je jejich použití nezbytné k výkonu kontroly
· seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň utajení

Povinnosti inspektora
§ prokázat se při výkonu kontroly svým průkazem inspektora
§ informovat příslušný odborový orgán nebo radu zaměstnanců o zahájení kontroly
§ chránit práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby
§ zachovávat mlčenlivost o totožnosti toho, kdo podal podnět k provedení kontroly
§ zabezpečit řádnou ochranu pořízených kopií částí dokladů
§ vrátit neprodleně kontrolované osobě zajištěné doklady
§ zjistit při kontrole skutečný stav a doložit kontrolní zjištění
§ pořídit o výsledku kontroly dílčí protokol a protokol; dílčí protokol musí být součástí protokolu
§ seznámit kontrolovanou osobu s obsahem protokolu a předat jí jeho stejnopis
§ zachovávat mlčenlivost o osobních údajích vztahujících se k fyzickým osobám a o obchodním tajemství, o kterých se při výkonu kontroly dověděl


3. Zákon upravuje sankce za porušení stanovených povinností, počítá s pokutami:
a) do 200 000 ,- Kč
b) do 400 000,- Kč
c) do 2 000 000,- Kč.

S pokutou do 200 000,- Kč – jsou spojeny prohřešky zaměstnavatele, který poruší stanovené povinnosti vůči příslušným odborovým orgánům, radám zaměstnanců, nebo zástupců pro oblast BOZP.

S pokutou do 400 00,-Kč – jsou spojeny prohřešky za diskriminaci v zaměstnání, za některé přestupky v oblasti odměňování zaměstnanců, pracovní doby.

Pokutu do 2 000 000 ,- Kč – bude možné uložit v oblasti porušování bezpečnosti práce.

Podle § 17 odst. 2, může fyzická osoba obdržet pokutu do 300 000,-Kč když např. nezajistí na pracovištích dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje, nebo zneužívat jiné návykové látky ( kouření) apod. Za zmínku stojí např. ustanovení § 19, kde při nezajištění provozování zařízení se zvýšenou mírou ohrožení osobami bez zvláštní odborné způsobilosti lze uložit pokutu do 2 000 000,- Kč. Přitom podle citované odvolávky na § 134b ZP, vláda prozatím nestanovila nařízením, která technická zařízení a které činnosti představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví.

Část čtvrtá - Přestupky a správní delikty právnických osob na úseku:

§ součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance
§ rovného zacházení
§ pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
§ odměňování zaměstnanců
§ náhrad
§ pracovní doby
§ dovolené
§ bezpečnosti práce
§ zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců
§ bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví
§ vyhrazených technických zařízení
§ výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti

4. V souvislosti s přijetím Zákona o inspekci práce došlo zákonem č. 253/2005 Sb., ke změně některých souvisejících zákonů např. v zákoně o státním odborném dozoru, v zákoně o zaměstnanosti v zákoníku práce apod.

251_cast_ctvrta.doc 251_cast_ctvrta.doc (111,50 KB)
253_zmeny.doc 253_zmeny.doc (73,50 KB)
 

Nahoru