Přidat stránku pod názvem:

VÝZVA MMR ČR - DOTACE Z PROGRAMU PODPORY BYDLENÍ

Dne 15. 11.2011 vyhlasí MMR výzvu na předkládání žádostí o dotaci do programu Podpora bydlení. Termín ukončení příjmu projektů je nejpozdějido17. 2. 2012.

Žádosti je možno předkládat do čtyř podprogramů:

  • na regeneraci veřejného prostranství panelových
  •  sídlišť,zainvestování pozemků pro následno výstavbu,
  • pořízení podporovaných bytů anebo
  • na výměnu domovních olověných rozvodů.

Žádosti, které splnípodmínky programu,budou hodnoceny dle výběrových kr i tér i í . Vyhodnocené žádosti budou seřazeny podle
počtu získaných bodů a schváleny hodnotitelskou komisí až do výše alokace na jednotlivé podprogramy. Kritéria pro výběr žádostí budou zveřejněna společně s výzvou na webových stránkách ministerstva.

O výsledcích vyhodnocení žádostí budou žadatelé informováni začátkem měsíce května 2012. V případě schválení státního rozpočtu bude na tyto žádosti pro rok 2012 vyčleněno podprogramy.
500,5milionůkorun.
 

Předběžná alokace na jednotlivé podprogramy

Název podprogramu

Rozpočet v mil. Kč

Podpora regenerace panelových sídlišť

145,5

Podpora výstavby technické infrastruktury

50,0

Podpora výstavby podporovaných bytů

dotační titul    Pečovatelské byty

250,0

dotační titul    Vstupní byty

50,0

Podpora oprav domovních olověných rozvodů

5,0

Celkem

500,5


Podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť 

Cílem podprogramu „Podpora regenerace panelových sídlišť" je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů.

Výše dotace -  dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů na úpravy uvedené veřejného prostranství max. však 4 mil. Kč

Příjemce dotace: obec


Podprogram Podpora výstavby technické infrastruktury

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů.

Výše dotace je 50 tis. Kč/byt následně postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto podprogramu.

Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis".

Příjemce dotace - obec


Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života (dále jen „cílová skupina").

Příjemce dotace

Příjemcem dotace je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba (včetně obcí), která má sídlo nebo bydliště na území:

a) některého z členských států Evropské unie,

b) státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo

c) Švýcarské konfederace.

Podprogram obsahuje dva dotační tituly:

1. Pečovatelský byt (PČB)

Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.

Cílová skupina:

Osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:

  • věkem - jedná se o seniory ve věku 70 let a více - nebo
  • zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona osociálních službách.

Výše dotace 600 tis. na 1 bytovou jednotku

2. Vstupní byt (VB)

Cílem vzniku vstupního bytu je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení.

Cílová skupina:

A) Osoba v nepříznivé sociální situaci, která je příjemcem opakované dávky v hmotné nouzi nebo která prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy. V případě dalších osob v domácnosti se počítá s násobky uvedenými ve znění podprogramu.

B) Osoba, která kromě nízkých příjmů podle odstavce A) doloží, že:

  • doposud žila nebo žije v sociálně vyloučené romské lokalitě, nebo
  • její rodině hrozí nebo již bylo provedeno odebrání dítěte do ústavní výchovy zdůvodu nevyhovujícího bydlení nebo zdůvodu jeho ztráty, nebo
  • žije vjiné tíživé sociální situaci (příklady uvedeny ve znění podprogramu)

Výše dotace je 550 tis. na 1 bytovou jednotku.

Podprogram umožňuje mimo pořízení výstavbou i nákup vstupního bytu v tomto případě je

výše dotace na jeden byt je stanovena ve výši 80 % z nižší ze dvou hodnot, a to z kupní nebo

vydražené ceny bytu a odhadní ceny bytu stanovené znalcem, maximálně však 400 tis. Kč na

jeden byt.

Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis".


Podprogram Podpora oprav domovních olověných rozvodů

Cílem je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě.

Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými rozvody vody, nebo společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů

Výše dotace je 10 tis. Kč na 1 byt v domě

Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis".

Nahoru