Přidat stránku pod názvem:

Výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností

V rámci metodické pomoci   informujeme družstva o stanovisku ministerstva spravedlnosti ČR, vyplývající s konkrétní záležitosti, kterou se MS zabývalo v rámci státního dohledu nad exekuční činností a činností exekutora podle § 7 exekučního řádu.

V konkrétním exekučním řízení ministerstvo konstatovalo, že soudní exekutor chybně poučil účastníky řízení, když uvedl, že „členská práva a povinnosti zejména právo spojené s užíváním družstevního bytu s příslušenstvím jsou posuzována jako celek, budou oceněna ve výši tržní ceny bytu v místě a daném čase obvyklé a následně budou tato veškerá majetková práva povinného zpeněžena v dražbě s vyvolávací cenou ve výši 1/3 ceny odhadní (dle ust. § 328 a násl. o.s.ř.)“.         

Zároveň ministerstvo uvedlo, že se „domnívá, že došlo k nesprávnému použití analogie ust.  § 328 a násl. o.s.ř., neboť tato ustanovení se týkají pouze movitých věcí.“ Dále ministerstvo zjistilo,, že z důvodu nesouhlasu s hodnotou vypořádacího podílu stanovenou bytovým družstvem dle ust. § 233 obchodního zákoníku a stanov tohoto družstva, ustanovil exekutor k určení „výše tržní ceny vypořádacího podílu“ znaleckou kancelář z oboru ekonomika, ceny a odhady.“         

Nejpodstatnější v celé záležitosti je závěr ministerstva spravedlnosti, když konstatuje, že zákon pojem „tržní cena vypořádacího podílu“ nezná, naopak pravidla pro ocenění „vypořádacího podílu“ jsou stanovena podrobně v § 233 obchodního zákoníku.         

Pro úplnost dodáváme, že exekutorovi byla udělena výtka a zároveň byl upozorněn na nesprávný postup.         

 Z důvodu ochrany osobních údajů nemohou být zveřejněni účastníci řízení ani další konkrétnosti případu. 

                                                           JUDr. Jiří Zatočil

                                     ředitel legislativně-právního oddělení

Nahoru