Přidat stránku pod názvem:

Vybraná judikatura ve věcech družstev a společenství vlastníků

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.5.2009, sp. zn. 30 Cdo 85/2008   Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14.1.2009, sp. zn. 31 Cdo 855/2008   Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4.12.2008, sp. zn. 26 Cdo 2889/2008  

1. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.5.2009, sp. zn. 30 Cdo 85/2008 Rozhodnutí soudu o neplatnosti smlouvy  a zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

    Mál-li být zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí proveden záznamem, může se tak stát jen na základě pravomocného rozhodnutí soudu, z něhož vyplývá vlastnické právo subjektu, jež má být zapsáno.  O tom, který subjekt je vlastníkem nemovitosti, nic nevypovídá pravomocné rozhodnutí  soudu, kterým bylo určeno, že je neplatná kupní smlouva, ale jen takové pravomocné soudní rozhodnutí, jež určuje, kdo je vlastníkem předmětných nemovitostí.

 

 2. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14.1.2009, sp. zn. 31 Cdo 855/2008 Společné členství v družstvu a dohoda o převodu členských práv a povinností 

     Dohoda o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu uzavřená jen jedním z převádějících manželů – společných členů bytového družstva zavazuje oba manžele společně a nerozdílně, pokud se ten z nich, kdo je jí dotčen,  neplatnosti pro takový důvod nedovolá.

 

 3.  Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4.12.2008, sp. zn. 26 Cdo 2889/2008 Placení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v souvislosti s povinností bytových družstev uzavřít smlouvu o převodu bytu do vlastnictví 

1 )  Placení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu patří mezi základní povinnosti nájemce bytu. Splnění této povinnosti nelze podmiňovat tím, zda pronajímatel plní svoji povinnost zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.

 

2) Splnění povinnosti platit nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu nelze podmiňovat tím, zda pronajímatel plní povinnost převést na nájemce vlastnické právo k předmětnému bytu podle ust. §23 odst.1 a 2 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

3)  V důsledku nepřevedení vlastnického práva k bytu na nájemce nepřestává být osoba v bytě bydlící nájemcem bytu a je proto povinna platit nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

 

4)  Trvá-li nájemce na převodu družstevního bytu do vlastnictví, má možnost domáhat se tohoto převodu podáním příslušné žaloby u soudu a využít tak prostředku, který mu zákon pro tento účel poskytuje. Žádný právní předpis mu však neumožňuje, aby v důsledku neuzavření smlouvy o převodu bytu do vlastnictví přestal platit nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

 

5)  Povinnost pronajímatele uzavřít smlouvu o převodu bytu do vlastnictví nájemce a povinnost nájemce platit nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu nemají povahu vzájemných závazků a jejich plnění proto nelze vzájemně vázat.

 

Autor: JUDr. Ivana Šimonková

Nahoru