Přidat stránku pod názvem:

Stav projednání dotačních titulů zaměřených na opravy panelových objektů

Slučitelnost a neslučitelnost podpor se společným trhem EU, vazba na podpory typu "de minimis"

Smlouva o založení Evropského společenství zakazuje všechny druhy veřejné podpory, které by hrozily narušit veřejnou soutěž tím, že by zvýhodnily určitý podnik nebo určitá odvětví výroby, a tudíž by ovlivnily obchod mezi členskými státy. Takovéto druhy podpor definuje tato smlouva ve svém článku čl. 87 jako podpory neslučitelné se společným trhem. Z této obecné zásady umožňuje čl. 87 několik jednotlivých, přesně vymezených podmínek.

Obecnou výjimku z tohoto pravidla tvoří takzvané „podpory de minimis“. Tyto podpory upravuje nařízení komise ES č. 69/2001, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. Toto nařízení vychází ze zkušeností Komise, která odvodila, že podpora, která za období tří let nepřesáhne strop ve výši 100 000 EUR, neovlivní obchod mezi členskými státy, a tudíž nenaruší ani nehrozí narušením hospodářské soutěže. Tato podpora pak nespadá pod zákaz čl. 87 Smlouvy o založeni ES.

Dotační či podpůrné tituly, které jsou definovány jako podpora de minimis, tzn. splňují požadavky nařízení komise ES č. 69/2001, nepodléhají notifikačnímu procesu před orgány Evropské komise.

Podpora de minimis je tedy taková podpora, jejíž celková výše poskytnutá jednomu podniku nesmí v období tří let přesáhnout částku 100 000 EUR. Tento strop platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný cíl. Období tří let je pohyblivé, to znamená, že při každém novém poskytnutí podpory de minimis je nutné zjistit celkovou výši podpory de minimis poskytnuté během předešlých tří let. Podpora de minimis se považuje za poskytnutou v okamžiku, kdy příjemce získá na tuto podporu právní nárok. Pravidlem de minimis není dotčena možnost podniku získat státní podporu i na stejný projekt, pokud ji Komise schválí nebo pokud spadá do nařízení o skupinových výjimkách.

Podpora oprav vad panelové bytové výstavby– „Havarijní program“

Současný stav:
Dne 3. 2. 2005 se uskutečnilo v Bruselu jednání zástupců odboru bytové politiky MMR, ÚOHS a zástupců Evropské komise – DG Competition. Ze závěru jednání vyplynulo, že program MMR pro rok 2005 „Podpora oprav vad panelové bytové výstavby“ je státní podporou slučitelnou s mezinárodním právem.

  • program byl před orgány Evropské komise úspěšně projednán a dne 15.2. 2005 byl vyhlášen a zveřejněn na stránkách MMR.Program PANEL

Současný stav:
Na výše uvedeném jednání (Brusel 3. 2. 2005) bylo konstatováno, že po projednání programu PANEL před Evropskou komisí bude možno s vysokou mírou pravděpodobnosti považovat také tento titul za podporu slučitelnou.

MMR tedy dne 11. 2. 2005 vyzvalo ředitele SFRB JUDr. Wagnera, aby v zájmu co nejrychlejšího pokračování dočasně omezeného programu PANEL (omezeno na podporu de minimis) předložil Evropské komisi všechny podklady potřebné k notifikačnímu (schvalovacímu) řízení. Bohužel nebyly ještě k datu 21. 3. 2004 dokončeny veškeré přípravné práce související s vyplněním příslušného notifikačního dotazníku a přípravou patřičných podkladů v anglické verzi.

Ministr Paroubek z pozice ministra a předsedy výboru SFRB přislíbil, že se zasadí o urychlené dokončení všech potřebných kroků vedoucích k úspěšné notifikaci programu PANEL.

Ze zkušeností s délkou trvání procesu notifikace havarijního programu, je možno předpokládat, že by program PANEL mohl být notifikován v průběhu cca. dvou měsíců. Do této doby budou dle informací SFRB podpory v rámci programu PANEL poskytovány v režimu de minimis.

  • program je spuštěn v režimu de minimis

  • ve výhledu cca. dvou měsíců bude s nejvyšší pravděpodobností obnoveno standardní fungování programu

Nahoru