Přidat stránku pod názvem:

Statistický výkaz členských družstev SČMBD za rok 2008

Podle článku 5 odst. 3e) stanov SČMBD, uveřejněných ve Zpravodaji SČMBD č. 4/2007 jsou  družstva povinna poskytovat pro činnost svazu nezbytně nutné informace v rozsahu právních předpisů o statistice, jejichž rozsah vymezilo představenstvo.

 

Pro letošní a následující roky  dochází na základě doporučení technické komise a rozhodnutí představenstva svazu k rozšíření statistického výkazu o údaje popisující oblast cen tepla a stav regenerací panelových domů. Výsledkem je rozdělení statistického výkazu do dvou částí:

Část A :     Statistický výkaz členských družstev: v podobě odpovídající předchozím obdobím 

Část B :     Technický výkaz členských družstev: požadavek na rozšíření statistického výkazu svazu vyplynul z neuspokojivé situace v oblasti cen tepla dodávaného ze systémů CZT. S největšími problémy v této oblasti se potýkají družstva v regionu severních Čech. Proto zástupci těchto družstev, s cílem získat dostatečné množství relevantních údajů, které budou použity při jejich jednání s dodavateli tepla, iniciovali toto rozšíření stávající statistiky. Spolu s informacemi o cenách tepla je výkaz rozšířen o oblast dat popisujících stav oprav a modernizací panelových domů  a to včetně výtahů. Takto získané informace budou mimo jiné používány při jednáních ve věci potřeby dotačních programů určených na opravy panelových domů. Vyplnění této části výkazu bude požadováno pouze po družstvech s více než 300 bytovými jednotkami.

Výkaz je složen ze tří částí:      

1. Ceny tepelné energie za rok 2008

2. Stupeň regenerace panelových domů

3. Výtahy v panelových domech

Upozornění:

Statistický výkaz členských družstev - Část A předloží družstva příslušnému úřadu rady do 31. března 2009.

Technický výkaz členských družstev - Část B předloží družstva nad 300 bytových jednotek příslušnému úřadu rady do 31. května 2009.

Formulář pro vyplnění  údajů za rok 2008 je vložen v samostatné příloze tohoto výtisku Zpravodaje a současně je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách svazu www.scmbd.cz. K dispozici je také na příslušných ÚR.  Pro zpracování poskytnutých dat preferujeme elektronickou podobu dotazníku. Pro usnadnění vyplnění je formulář Část B : Technický výkaz členských družstev umístěný na webu vzorově vyplněn.

Potřebné formuláře naleznete v následujících přílohách:

Statistika2008_Cast_A_Statisticky_vykaz_clenskych_druzstev_tiska_web.xls Statistika2008_Cast_A_Statisticky_vykaz_clenskych_druzstev_tiska_web.xls (50,00 KB)
Statistika2008_Cast_B_Technicky_vykaz_clenskych_druzstev_vyplneno.xls Statistika2008_Cast_B_Technicky_vykaz_clenskych_druzstev_vyplneno.xls (36,00 KB)
Vysvetlivky_ke_statistickemu_vykazu.doc Vysvetlivky_ke_statistickemu_vykazu.doc (52,00 KB)

Nahoru