Přidat stránku pod názvem:

Stanovisko SČMBD k tisku 266 – I pozměňující návrh musíme odmítnout

Poslanci Zdeňka Horníková a Oldřich Vojíř zpracovali pozměňovací návrh k svému původnímu text (sněmovní tisk 266), kterým navrhují změnu zákona 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. 

I tento návrh musíme v plném rozsahu odmítnout a to z těchto důvodů:

K § 23 odst.4 – použitá forma čestného prohlášení je v našem právním řádu používána pouze ve správním řízení, když tato forma slouží k doložení určitých skutečností, u nichž buď není možné anebo nutné je dokládat kvalifikovanějším způsobem. Čestné prohlášení nemá povahu důkazu, ale může pouze plnit funkci důležitého podkladu pro rozhodování. Čestné prohlášení nelze připustit v případech, že by tím byla porušena rovnost mezi účastníky právního vztahu, což je předmětný případ. Pokud by se vycházelo z teze, že zákon může vše, muselo by z čestného prohlášení vyplývat kdy, komu a za jakých okolností byla výzva k převedení bytu uplatněna popř. za svědeckého doložení, jinak by nebylo možno prokázat opak, jak je na konci odstavce předvídáno, i když je samo o sobě absurdní prokazovat něco, co se nestalo. Je naprosto nevěrohodné, aby člen družstva tvrdil, že jeho právní předchůdce podal před 13 lety výzvu k převedení bytu, když převody členských práv a povinností se provádějí např. prostřednictvím realitních kanceláří, a to i několikrát k témuž bytu, přičemž účastníci převodu se ani osobně neznají. Contra legem je i ustanovení o možnosti písemně odvolat podání výzvy, když soudy neuznávají jednostranné odstoupení od podané výzvy, ale musí byt dohoda podle § 574 odst.1 obč. zákoníku.

Rovněž nelze akceptovat uplatněnou dikci „pokud člen družstva, který má nárok na převod“ když je zřejmé, že před podáním výzvy formou čestného prohlášení takový právní nárok neexistuje a tudíž neexistuje tomu odpovídající povinnost ze strany družstva. Tato připomínka se týká i odst. 5 až 7 návrhu.

Obecně v této souvislosti odkazujeme na rozsudek NS ČR sp. zn. 29 Odo 1408/2005 z 26. 7. 2007, který uvádí v odůvodnění, že „výzvu k uzavření smlouvy o převodu bytu bylo možné učinit (při absenci zákonného požadavku na formu výzvu) i jinak než písemně. Podstatné je, že výzva byla vůči adresátu učiněna způsobem nevzbuzujícím pochybnost o jejím obsahu. Český právní řád zná řadu případů, kdy příslušné právo může být uplatněno i jinak, než v písemné formě a dobu, kdy bylo právo uplatněno lze prokázat bez zřetele k tomu, jakou formu měl úkon jímž se tak stalo. Nejvyšší soud odmítl argument, že datum podání výzvy lze prokázat jen u písemné výzvy. To, že osoba své právo uplatní jinou formou, než písemně znamená, že se vystavuje riziku, a že v případě sporu existenci úkonu učiněného v jiné formě (např. ústně) neprokáže, je věcí jinou.“ Předložit důkazy o tom, že výzva byla uplatněna tedy soud již nyní bez problémů připouští.

U odst. 5 a 6 není zřejmé, co se rozumí pojmem „splnění veškerých podmínek“. V předmětném případě se jedná o smluvní vztah a není stanoven postup v případě, že oprávněná osoba nebude návrh smlouvy akceptovat např. z hlediska počátku lhůty pro event. uplatnění náhrady škody. Je naprosto nepřijatelné, aby náhrada škody či pokuta mohly být uplatňovány za období před účinností novely zákona.

Lhůty 3 měsíců k podání návrhu na vklad prohlášení vlastníka a k uzavření smlouvy jsou objektivně nesplnitelné. Před podáním návrhu na vklad prohlášení bude třeba v mnohých případech nejdříve upravit např. spoluvlastnictví budovy s obcemi v případech kotelen, výměníkových stanic, krytů civilní obrany popř. dalších zařízení provozní povahy apod. Podle § 24 odst.6 je nedílnou součástí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky potvrzení banky o splacení odpovídající části poskytnutého úvěru s určením, které jednotky se splátka úvěru týká. Jde o tzv. mimořádnou splátku, kterou však banka přijímá pouze 2x do roka, vždy v červnu a prosinci běžného roku. I kdyby tedy oprávněná osoba splnila prostřednictvím družstva svůj závazek vydá banka potvrzení až k datu mimořádné pololetní splátky.

Návrh se vůbec nevypořádává se stávajícím stavem, kdy mezi družstvem a oprávněnou osobou došlo k dohodě o termínu uzavření smlouvy o převodu bytu (§23 odst.2 zákona o vlastnictví bytů), iniciované členem družstva např. z důvodu, že dosud nemá splacen výhodný úvěr poskytnutý státem na výstavbu bytu s 1% úrokem. Z návrhu spíše vyplývá, že takové smlouvy by ztratily účinnost, což by bylo v rozporu s pojetím právního státu, který by měl respektovat smluvní svobodu popř. v zákoně výslovně stanovit, že smluvní ujednání podle platného zákona ke dni účinnosti novely zanikají, což však zásadně nedoporučujeme, neboť by to ve svém důsledku znamenalo ztrátu právní jistoty občanů a důvěry v právní stát.

Ustanovení v odst. 7 o povinnosti platit pokutu je zcela neakceptovatelné. Pokutu jako sankci lze zavádět v případech, kdy se ze strany povinné osoby jedná o jednostranný právní úkon. V případě, že se jedná o smlouvu , která samozřejmě vyžaduje konsensus smluvních stran, do které navíc ze zákona vstupuje ještě další subjekt (banka), nelze jednu ze stran postihovat pokutou. Z návrhu navíc není zcela jednoznačné za jakých okolností je družstvo povinno a zejména od kdy pokutu zaplatit.

Závěrem konstatujeme, že navrhovaná úprava je zcela nadbytečná, směřující pouze k dalšímu „zaplevelení“ a znepřehlednění našeho právního řádu, když příp. soudní ochrana oprávněných osob je zcela standardní, přičemž praxe již vytvořila dostatečnou judikaturu k předmětné problematice. Navíc z návrhu není vůbec zřejmé, co je cílem a smyslem novely.

Ohledně případné diskuse na téma hrozby promlčení nároků oprávněné osoby na převod vlastnictví v roce 2010 sdělujeme, že návrh nového zákona o vlastnictví bytů prošel již vnějším připomínkovým řízením, přičemž obsahuje v § 73 odst. 1 ustanovení, že uplatněné právo na uzavření smlouvy o převodu jednotky se nepromlčuje. Návrhem zákona se má poslanecká sněmovna zabývat v nejbližším období – účinnost se navrhuje dnem 1. 1. 2009.

Ing. Vít Vaníček, předseda SČMBD 

Nahoru