Přidat stránku pod názvem:

Stanovisko odboru Účetnictví MF ČR k účtování technického zhodnocení s dotací IPRM pro SVJ

Citace dopisu odboru Účetnictví Ministerstva financí č.j. 28/86900/2011 z 22.11.2011 k dané problematice:

  K Vašemu dotazu ze dne 12. září 2011 Vám z hlediska působnosti odboru Účetnictví  a audit Ministerstva financí sdělujeme následující stanovisko.

     Společenství vlastníků jednotek jako účetní jednotka v souladu s dotčenými právními předpisy není vlastníkem nemovitosti, která je ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek.

       Proto v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve  znění  pozdějších předpisů ( dále jen"zákon o účetnictví), a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nemůže o  tomto majetku společenství vlastníků účtovat na rozvahových  účtech.. Proto nemůže účtovat ani o technickém zhodnocení na tomto majetku.

     V případě, že  je realizováno technické zhodnocení je nutno vycházet z definice § 33 zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Nemohou však být naplněny požadavky § 28 odst. 5 zákona o účetnictví, protože společenství vlastníků jednotek tento majetek neužívá.

    V případě, že poskytovatel prostředků (nebo jejich části) na realizaci technického zhodnocení vyžaduje doložení využití takto účelově určených prostředků, může účetní jednotka tyto požadavky naplnit i s využitím příslušných účetních záznamů.

    V případě rozhodování státních orgánů pro poskytnutí takovýchto prostředků, resp. kontroly jejich využití, by měla být podmínka, aby technické zhodnocení zvyšovalo ocenění majetku společenství vlastníků jednotek (tzn. takto o něm účtovala), potom by se jednalo o stanovení podmínek, které nejsou v souladu s právními předpisy České republiky, tzn. by se jednalo o nesplnitelnou podmínku.

    Podle našeho názoru se může jednat o určité nepochopení, protože  z účetních záznamů lze doložit požadované použití takto účelově určených prostředků i když společenství vlastníků jednotek neúčtuje o technickém zhodnocení jako o zvýšení ocenění majetku společenství vlastníků jednotek.                                                                                                                     

                                                                                          Ředitel odboru Účetnictví a audit             Ing. Petr Plesnivý v.r.

Řešení účtování:

SVJ zaúčtuje technické zhodnocení na účet pořízení majetku. V okamžiku, kdy obdrží dotaci, zúčtuje ji  krácením stavu na účtu pořízení majetku a následně zápis na účtu pořízení majetku stornuje proti zdroji krytí. Zdrojem  krytí majetku může být vlastní jmění nebo fondy. 

Informace_o_uctovani_technickeho_zhodnoceni_s.doc Informace_o_uctovani_technickeho_zhodnoceni_s.doc (24,50 KB)

Nahoru