Přidat stránku pod názvem:

Stanovisko k věcnému záměru zákona o podmínkách poskytování podpory na výstavbu družstevních bytů

Dne 2.prosince 2003 se na pozvání Svazu českých a moravských bytových družstev konalo v budově SČMBD diskusní fórum na téma věcného záměru zákona o podmínkách poskytování podpory na výstavbu družstevních bytů.

Zástupci SČMBD diskutovali na dané téma s představiteli Senátu ČR, ČMZRB, Státního fondu pro rozvoj bydlení, MF, Legislativní rady vlády a SON. Výsledné stanovisko, které připravili odborníci SČMBD, bylo mimo všem přítomným prezentováno také zástupcům MMR – náměstkovi ministra F.Vnoučkovi a ředitelce odboru bytové politiky Ing.arch.D.Grabmüllerové. SČMBD vítá a podporuje zajišťování cenově dostupného bydlení určeného pro střední příp. nižší příjmové skupiny obyvatel se státní podporou výstavby prostřednictvím bytových družstev.
Sám se podílel a inicioval v letech 2000-2001 návrhy zákona o neziskových bytových společnostech a později pak zákona o obecně prospěšných bytových družstvech, které byly buď Legislativní radou vlády nedoporučeny k dalšímu legislativnímu procesu nebo byly Poslaneckou sněmovnou odmítnuty.
S celkovým záměrem svaz vyslovuje souhlas a podporuje jej s doporučením, aby byl doplněn či upřesněn o níže naznačené otázky a problémy.
Za vhodnější a reálnější považujeme realizovat výstavbu družstevních bytů také stávajícími, již existujícími bytovými družstvy, která mají odborné zázemí, jsou ekonomicky stabilizována a jejich bonita u peněžních ústavů, stanovená především na základě výsledků finanční analýzy jejich hospodaření za poslední tři roky je velmi dobrá. Dokladem toho jsou kvalitní výsledky náročných modernizací panelových domů, prováděné rovněž se stání podporou. Jedná se o investice v rozmezí 2-15 mil. Kč, tedy srovnatelné s výstavbou menších nových bytovek.
Prostor pro takové řešení dává i usnesení vlády, která schválila návrh věcného záměru zákona s tím, že přijala doporučení Legislativní rady vlády v návrhu paragrafovaného znění zákona výslovně vyjádřit, že podporu mohou získat i stávající bytová družstva, splní-li pro ně stanovené podmínky.
SČMBD se ztotožňuje s míněním, že tyto podmínky nemohou být bezbřehé a týkat se jakékoli podnikatelské činnosti stávajících bytových družstev. Na druhé straně by bytová družstva neměla nést další negativní důsledky toho, že jsou ze zákona povinny převádět byty do vlastnictví svých členů. Hranicí by měl být takový předmět činnosti bytového družstva spočívající v zajišťování bytových potřeb svých členů i jiných osob tkvící zejména v

a) organizování přípravy s provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor,
b) provádění popř. zajišťování údržby, oprav modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů,
c) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor,
d) přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv

Adresátem podpory by tedy mohly být i družstva, která dosud splácejí úvěry podle příslušných vyhlášek o financování družstevní bytové výstavby a také družstva, která plní funkci správce pro společenství vlastníků jednotek bez rozlišování, zda se jedná o byty, které byly původně ve vlastnictví tohoto bytového družstva nebo o byty jiných subjektů.
Přesná formulace předmětu činnosti by byla navržena až při projednávání pracovní verze paragrafovaného znění a to podle přístupu zpracovatelů, zda budou volit pozitivní či negativní vymezení předmětu činnosti.
Jestliže má dojít k výraznějšímu oživení této formy bytové výstavby a radikálněji zlepšit situaci na trhu s byty, považujeme umožnění výstavby družstevních bytů i již existujícím bytovým družstvům za nezbytné. Problémem by neměla být ochrana vložených státních prostředků, když lze jednotlivé činnosti bytového družstva od sebe oddělit a samostatně sledovat (např. zřízením zvláštního bankovního účtu na financování tohoto typu výstavby družstevních bytů, příp. i následné správy těchto bytů apod.).
Tím, že by předmětnou výstavbu mohla realizovat i stávající bytová družstva, by byla umožněna i tzv. postupná výstavba a také výstavba formou nástaveb či vestaveb, která skrývá poměrně značný potenciál další výstavby.
Dále je třeba také vnímat, že probíhá rozsáhlá kodifikace soukromého práva, podle které je přijato pojetí, schválené vládou i ve věcném záměru, že postavení družstev jako podnikatelských subjektů, bude stejné jako dosud s tím, že zákon bude obsahovat zvláštní ustanovení o bytovém družstvu a tzv. sociálním družstvu. Oba tyto typy nebudou podnikatelskými subjekty v pravém slova smyslu, ale budou sloužit toliko k uspokojování oprávněných potřeb svých členů. Navrhovaný záměr by tedy přesto ještě vytvářel další typ družstva v rekodifikačních pracích nepředpokládaný, a proto doporučujeme porovnat navrhovanou právní úprava se stavem rekodifikačních prací a sjednotit je koncepčně.
Vyjadřujeme nesouhlas s navrhovanou možností převodu bytu do vlastnictví člena družstva. Jsme názoru, že navrhovaná podpora výstavby by se měla týkat nájemních bytů a to po celou dobu jejich existence, když podpora vlastnického bydlení je upravena v jiných právních předpisech. Kromě toho tato možnost narušuje celou koncepci věcného záměru, který je zaměřen na výstavbu nájemních bytů. Připomínáme i špatné zkušenosti s fungováním tzv. smíšeného vlastnictví. V tomto případě jsme si vědomi, že věcný záměr byl vládou již schválen a prostor pro změnu je velmi omezen, ale doporučujeme zpracovat alespoň alternativní návrh.
Dále navrhujeme v paragrafovaném znění vyjasnit a dořešit možnosti krajů a obcí podílet se svými finančními prostředky či jinými prostředky (pozemky, inženýrské sítě apod.) na zlepšení dostupnosti této formy výstavby, která je předpokládána při střední a nižší příjmové skupiny obyvatel.
Pokud jde o kontrolu dodržování podmínek stanovených zákonem, jsme názoru, že kontrola prováděna přímo ministerstvem se nejeví jako nejoptimálnější forma a měla by zůstat „pouze“ u kontroly stanov a jejího schvalování či schvalování jejich změn. Už vůbec bychom nepodporovali některé názory na ustanovení např. samostatného revizního svazu; vytvářet jakýsi další kontrolní systém je zcela zbytečný, zvláště když jde o relativně malý počet bytů. Naše zkušenosti hovoří ve prospěch peněžních ústavů, které by finanční podporu státu zabezpečovaly a nejlépe umí vlastními kontrolními mechanismy ochránit vložené peněžní prostředky a tím i ochranu členů družstva, věřitelů a tím i zájmů společnosti.
Nedostatečně jsou ve věcném záměru řešeny některé dílčí návrhy např. zrušení a likvidace družstva, exekuce na členský podíl, stanovení podmínek pro uzavření smlouvy o nájmu bytu, event. podmínek pro převod bytu do vlastnictví, podmínek pro přenechání bytu do podnájmu, pojetí převodu členských práv a povinností atd.
Případné formulační připomínky budou uplatněny při projednávání pracovní verze zpracovaného paragrafovaného znění.

Nahoru