Přidat stránku pod názvem:

Stanovení obratu rozhodného pro povinnou registraci k DPH

Podle ustanovení §5 odst. 1 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném do 30.9.2003, jsou plátci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) osoby, jejichž obrat, tj. výnosy za zdanitelná plnění za nejbližší nejvýše tři předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce přesáhne částku 750 000 Kč, a to od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročily stanovený obrat.

Tyto osoby jsou povinny předložit žádost o registraci nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročily stanovený obrat.

Jestliže částku 750 000 Kč družstvo přesáhlo součtem výnosů za zdanitelná plnění např. za měsíce červen, červenec a srpen, mělo povinnost požádat správce daně o registraci nejpozději do 20. září t.r. a stalo se plátcem od 1. října t.r.

Od 1. 10. 2003, tj. s účinností novely zákona o DPH č. 322/2003 Sb. jsou plátci DPH osoby, jejichž obrat za nejbližších nejvýše 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku 2 000 000 Kč.

Jestliže částku 2 000 000 Kč družstvo překročí součtem výnosů za zdanitelná plnění např. za měsíce říjen, listopad, prosinec a leden, musí požádat správce daně o registraci nejpozději do 20. února 2004 a stane se plátcem od 1. března 2004.


Do obratu rozhodného pro registraci vstupují výnosy za činnosti, které jsou zdanitelnými plněními podléhajícími dani, tj. vyjma plnění, která nejsou zdanitelná, a vyjma zdanitelných plnění osvobozených od daně.

Z pokynu Ministerstva financí č. D-209 o uplatňování daně z přidané hodnoty u bytových družstev vyplývá, že se jedná o některé výkony družstva ve prospěch osob, které nejsou členy družstva (fyzické i právnické osoby).

Vynosy_20_20tabulka.doc Vynosy_tabulka.doc (28,00 KB)
 

Nahoru