Přidat stránku pod názvem:

Společné televizní antény

Dopad autorského zákona. SČMBD se obrátilo s dotazem, týkající se dopadu autorského zákona na provozovatele STA, na příslušný odbor ministerstva kultury.

Tento dotaz jsme podali s ohledem na to, že se na některá družstva, jako provozovatele STA, začala obracet OSA (Ochranný svaz autorský) s návrhem na uzavření licenční smlouvy podle autorského zákona.

Ze zaslané odpovědi citujeme:

 Dne 1. 12. 2000 nabyl účinnosti zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), který v plném rozsahu nahradil autorský zákon č. 35/1965 Sb. V této souvislosti došlo v případě STA k zásadní změně. Autorský zákon č. 121/2000 Sb. již neobsahuje výjimku pro STA, která byla uvedena  v § 16 odst. 2 zrušeného autorského zákona č. 35/1965 Sb. (podle tohoto ustanovení se za zvláštní užití nepovažovalo umožnění příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání na přijímačích téhož domu, popřípadě domů bezprostředně souvisejících pomocí anténových zařízení /tzv. společné televizní antény/).

Tato problematika je nyní v autorském zákoně upravena v § 22 "Přenos rozhlasového a televizního vysílání", podle kterého je přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání zpřístupňování díla současným, úplným a nezměněným přenosem vysílání díla rozhlasem nebo televizí bezdrátově nebo po drátě, uskutečňuje-li je jiná osoba než vysílatel takového vysílání.

Podle stávající právní úpravy je tedy povinností každého uživatele resp. provozovatele (např. bytové družstvo), který je odlišnou osobou od původního vysílatele a který hodlá zpřístupňovat předměty autorského práva současným, úplným a nezměněným přenosem,  získat k této činnosti svolení příslušných nositelů práv a kolektivních správců.

Pokud dochází ze strany bytových družstev, která sdružujete, k užití předmětů ochrany výše popsaným způsobem, je návrh  kolektivního správce OSA na uzavření licenční smlouvy zcela oprávněný.

Nahoru