Přidat stránku pod názvem:

Prohlášení představenstva Svazu českých a moravských bytových družstev

Představenstvo SČMBD vyslovuje značné znepokojení nad další vlnou útoků na bytová družstva, spočívající v návrhu poslanců Z. Horníkové a O. Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Velmi nás překvapil i vlažný přístup vlády, která na svém pravidelném jednání dne 29. srpna 2007 přijala k předmětnému návrhu neutrální stanovisko, přestože premiér Topolánek ve svém komentáři uvedl, že novela v předložené podobě je nerealizovatelná. Dále uvedl, že „my je sice striktně nezamítáme, ale všechny výhrady, které mluví o retroaktivitě a protiústavnosti jsou natolik závažné, že by měly nastartovat diskusi o tom, jak tento problém skutečně řešit“.

Představenstvo SČMBD konstatuje, že návrh je svým způsobem unikátní v tom negativním slova smyslu, když má celkem 5 odstavců, z nichž jeden je zcela nadbytečný (nový odst. 5 § 23 zák. č. 72/1994 sb.) a zbývající 4 ohrožují samou podstatu právního státu. Navrhované nové odst. 4 a 6 § 23 zák. č. 72/1994 Sb., vykazují prvky zpětné působnosti, když odst. 4 zakládá fikci, že právo na převedení bytu do vlastnictví vzniká i tomu členovi, který nepodal výzvu v zákonem stanovené lhůtě a odst. 6 v předloženém znění umožňuje jednostranný vznik retroaktivních nároků, nehledě na naprostou absenci lhůt, kdy není stanoven počátek ani konec prodlení.

Nové odst. 6 a 7 § 233 obch. zákoníku lze pak charakterizovat jako vyvlastnění majetku regulérní právnické osoby a porušení rovnosti subjektů práva (rozpor s čl. 11 odst. 1 a odst. 4 Listiny základních práv a svobod).

Představenstvo dále zdůrazňuje, že část II návrhu tj. změna obch. zákoníku vylučuje navrhovanou úpravu v části I tj. změnu zákona o vlastnictví bytů i současně platnou úpravu §23 a §24 zákona o vlastnictví bytů. Dále navrhované znění umožňuje býv. členovi uplatnit nárok jak na převedení bytu do vlastnictví za obvyklou cenu, tak ještě k témuž bytu na vypořádací podíl podle stanov družstva. Na druhé straně návrh zpochybňuje platnost uzavřených dohod mezi družstvem a členem o termínu převodu, takže by bylo členům ve svých důsledcích např. znemožněno nadále využívat poskytnutého úvěru za 1% úrokovou sazbu.

Představenstvo také konstatuje rozpor se zák. č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů a nevyjasněný vztah k ustanovení § 714 obč. zákoníku.

Návrh je také v rozporu s pojetím fungování evropského družstevního sektoru z pohledu příslušných komunitárních orgánů. V neposlední řadě ještě upozorňujeme, že příp. přijetí navrhovaného zákona by mohlo výrazně ohrozit práva věřitelů, zejména bank a dodavatelských firem, když družstva by nemohla ručit svým majetkem a tím garantovat práva věřitelů.

Při tomto výčtu jen těch základních rozporů a nedostatků rozhodně představenstvo SČMBD nemůže zůstat neutrální a z výše uvedených důvodů proto jednomyslně odmítá předmětnou poslaneckou iniciativu poslanců Z. Horníkové a O. Vojíře-tisk 266.
Představenstvo SČMBD

Nahoru