Přidat stránku pod názvem:

PŘÍSNĚJŠÍ PRAVIDLA k provozování výtahů

Dne 18.9.2008 byl v časopise Stavitel uveřejněn článek Jiřího Kilingera k problematice výtahů.

Výtah patří do skupiny zdvihacích zařízení a řadí se mezi nejstarší dopravní prostředky, které s využitím rozvoje techniky začal člověk používat. Z údajů shromážděných Unií výtahového průmyslu vyplývá, že více než 50 procent všech výtahů v České republice je nebezpečných.

 

Generální sekretář unie Jan Dvořák uvedl, že problémem číslo jedna je absence klecových dveří. “Původní zákon z roku 1929 je přímo vyžadoval. V šedesátých letech se však legislativa změnila a od klecových dveří se z úsporných důvodů upustilo, takže v mnoha případech chybí dodnes,” uvedl. “Existuje v nich 80 nebezpečných situací, z toho polovina je vysoké úrovně,” dodává ke krizovému stavu soudní znalec Václav Vaněk.

 

POLOVINA ZAŘÍZENÍ OHROŽUJE UŽIVATELE

 

V ČR je kolem 80 % osobních výtahů, odhadem 65 % v bytových domech a 15 procent v budovách administrativních. V převážné většině jsou osobní i nákladní výtahy provozované dvacet a více let. To se netýká jen provozovatelů výtahů ve starších panelových domech, na něž pamatuje vládní program regenerace panelových domů. Ti většinou nemají po ruce víc než půl milionu korun na odstranění nejhorších bezpečnostních rizik. Modernizace výtahů vyjde u někdejšího monopolního dodavatele výtahů v ČR Transporty Chrudim u typu 250 kg/8 stanic asi na 600 000 Kč a v případě 500 kg/8 stanic je to kolem 800 000 Kč.

            I poradenská firma Bureau Veritas Czech Republic, která se specializuje na kvalitu zdraví a bezpečnosti, odhaduje, že bezpečnostním požadavkům v České republice neodpovídá kolem 50 procent výtahů. Marcel Skála, ředitel inspekční divize a výkonný ředitel této společnosti, tvrdí, že špatný je zejména stav výtahů v panelových domech, z nichž většina byla uvedena do provozu před rokem 1993.

            Podle Skály se inspekce provádějí podle data, kdy byl výtah uveden do provozu. Existují tři kategorie - do roku 1993, do roku 1999 a po roce 1999. V prvním případě měla být inspekce provedena tři roky po poslední odborné zkoušce, nejpozději však na konci března 2006. V druhém případě je to šest let po poslední odborné zkoušce, nejpozději však na konci března 2009. Ve třetím případě je to devět let po poslední odborné zkoušce. Inspekce jsou pravidelně opakovány a veškeré modernizace provádějí firmy, které se zabývají servisem a výrobou výtahů.

            Unie objevila i jiné problémy, jako např. chybějící bezpečnostní dveře nebo brzdové systémy, které obsahovaly azbest. Od 1. ledna 1993 se výtahy v České republice musí řídit evropskou bezpečnostní legislativou, která však platí pouze pro ta zdvihací zařízení, která byla uvedena do provozu k tomuto datu a později, nikoliv pro tisíce ostatních, které jsou každodenně používány. Neexistuje žádný zákon, jenž by majitele domů přinutil dodržovat při instalaci výtahu přísné normy. Ti nesou odpovědnost pouze tehdy, když se něco stane.

 

POSLEDNÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNA

 

Změna Z1 ČSN 27 4011, která má účinnost od 1. 3. 2008, řeší problémové záležitosti okolo provozních rizik, vyskytujících se v horní části šachty a v prohlubních výtahů, a pak také vyšla s hraničním datem, které je rozhodující pro posuzování podstatných změn výtahů a kontraktů na ně uzavřených.

            Situace byla projednávána na koordinační komisi autorizovaných osob pro nařízení vlády č. 27/2003 Sb. a okolnostmi okolo kontraktů a provedení výtahů se nyní zabývá i Česká obchodní inspekce jako dozorový orgán k naplňování zákona č. 22/1997 Sb.

            “Je důležité, aby se s tímto zněním seznámily všechny subjekty, které by se jím měly řídit - tím jsou hlavně míněni výrobci a dodavatelé podstatných změn (modernizací) výtahů a prostřednictvím koordinační rady i autorizované osoby. Informace je důležitá i pro majitele/provozovatele výtahů, kteří se tak snáze mohou orientovat při provádění podstatných změn výtahů,” zdůrazňuje Václav Vaněk.

            Příloha, kterou iniciativně zpracovala Unie výtahového průmyslu ve spolupráci s dotčenými orgány, se touto situaci zabývá a uvádí postup příslušných orgánů - autorizovaných osob. Je zde také uvedeno, jak postupovat v případech, kdy je využito původního ohrazení výtahové šachty (vždy je myšleno ohrazení perforované, s různými rozměry ok).

 

POUŽITÍ TERMÍNU Z KONSTRUKČNÍ NORMY

 

K zamezení vzniku dalších problémů při odstraňování zjištěných provozních rizik u dříve instalovaných výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů na základě normy ČSN EN 81-80 bylo již dříve rozhodnuto nepředjímat, z jakých finančních prostředků to bude hrazeno, a nepoužívat termíny jako modernizace nebo rekonstrukce, ale termín z konstrukční ČSN EN 81-1, 2 “podstatné změny výtahů”. Provádění tzv. “podstatných změn výtahů”, které řeší ČSN 27 4011, lze jednoznačně zařadit do oblasti změn staveb pouze v těch případech, kdy je možné tyto podstatné změny výtahů provést jen na základě stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Vztah mezi ČSN 27 4011 a ustanoveními stavebního zákona je patrný z dále uvedeného přehledu, který byl projednán a odsouhlasen MMR ČR. Otázku respektování požadavků vyhlášky MMR č. 369/2001 Sb. při provádění podstatných změn výtahů by tak měl v uvedených případech řešit přímo stavební úřad s tím, že žadatele upozorní na nutnost dodržení požadavků této vyhlášky v rozsahu podle skutečného provedení existující stavby (podrobněji viz tabulka). Každý majitel/provozovatel výtahu si musí uvědomit, že součástí zařízení je také výtahová šachta a strojovna, na které se analýza provozních rizik samozřejmě rovněž vztahuje. U výtahů starších 20 let je předpoklad, že při analýze rizik budou identifikována všechna provozní rizika vysoké a střední úrovně.

            V ostatních případech je situace nepoměrně složitější a zcela záleží na vlastníkovi budovy, jaký rozsah provedení “podstatných změn výtahu” si vlastně u dodavatelské firmy objedná.

            Vedle vyhlášky MMR číslo 369/2001 Sb., jako ryze národního předpisu, řeší problematiku přístupnosti výtahů ještě ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Jedná se o technickou normu, která je harmonizována ke směrnici č. 95/16/ES pro výtahy (v ČR je zavedena v nařízení vlády č. 27/2003 Sb.) a v případě dodávání nových výtahů by měla být plně respektována. Problémem však v současné době je, že tato technická norma je v několika bodech v rozporu s předmětnou vyhláškou MMR č. 369/2001 Sb., a dále to, že ve státech EU je uplatňována v rozsahu svého úvodního ustanovení, tedy po dohodě.

            Jak uvádí Václav Vaněk, v roce 2007 byla navržena novela vyhlášky MMR č. 369/2001 Sb. a vznesené připomínky byly vypořádány v lednu 2008. Pokud se týká uplatnění ČSN EN 81-70 při provádění podstatných změn výtahů, bylo to v novém textu vyhlášky vyřešeno zavedením odkazu na české technické normy a termín “závažné důvody” byl změněn na srozumitelnější “stavebně technické důvody”.

 

***

 

SOUČASNÝ STAV > v ČR je 85 tisíc osobních a nákladních výtahů > 15 000 se řídí pravidly pro výtahy zprovozněné po 1. říjnu 1999 > 11 000 bylo opraveno, aby odpovídaly současným předpisům EU > 9000 se řídí pravidly pro výtahy zprovozněné od 1. října 1999 do 1. ledna 2003 > 50 000 se řídí pravidly pro výtahy zprovozněné před 1. lednem 1993 (tyto výtahy patří k nejrizikovějším)

 

PŘEHLED PODSTATNÝCH ZMĚN VÝTAHŮ

(mohou být provedeny pouze na základě stavebního povolení nebo ohlášení

stavby podle zákona č. 183/2006 Sb.  stavební zákon)

 

PODSTATNÉ ZMĚNY VÝTAHŮ

(ČLENĚNÍ A OZNAČENÍ ZMĚN PODLE ČSN 27 4011)

4.1 a) změny na zařízení výtahu, při nichž dojde ke změně technických parametrů

Zvětšení zdvihu výtahu nebo počtu stanic spojené se stavební úpravou šachty zasahující do nosné konstrukce nebo vzhledu stavby

4.1 c) změny částí výtahu

Změna šachetních dveří výtahu, pokud je spojena se zvětšením stavebního otvoru v případech, kdy čelní stěna šachty výtahu, kde jsou ukotveny, je nosnou částí stavby

Výměna hydraulického válce výtahu, pokud nová konstrukce (umístění) vyžaduje zásah do nosné konstrukce stavby

4.1 d) úpravy stavební části výtahu nebo výtahových prostor

Úprava rozměrů strojovny výtahu nebo její posunutí v případě zvětšení zdvihu výtahu a možného zásahu do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby.Úprava rozměrů prostoru pro kladku výtahu nebo jeho posunutí v případě zvětšení zdvihu výtahu a možného zásahu

do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby

Prodloužení zděné šachty výtahu v případě zvětšení zdvihu výtahu nebo v případě změn rozměrů šachty - zásah

do nosné konstrukce šachty

Zvětšení prohlubně šachty výtahu v případě, zasahuje-li se do nosných konstrukcí stavby

Změna stávajících otvorů v podlaze strojovny výtahu v závislosti na změně dispozice šachty v případě, je-li podlaha

strojovny výtahu nosná

 

Změna původního ohrazení šachty výtahu na kovovou samonosnou šachtu výtahu

Změna materiálu opláštění kovové samonosné šachty výtahu spojená se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu

Změna materiálu výplně stávající ohrazení šachty výtahu spojená se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu

Doplnění chybějícího ohrazení šachty výtahu spojené se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu

 

Nahoru