Přidat stránku pod názvem:

Připomínky a návrhy SČMBD k návrhu nového zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů

V současné době probíhá připomínkové řízení k návrhu nového zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů a o změně některých zákonů, který zpracovalo MMR.

Připomínky zpracovala k tomuto účelu určená komise, která vycházela z návrhů územních rad. Následně se touto problematikou zabývalo představenstvo svazu, které navrhované připomínky na svém jednání konaném dne 9. 10. 2007 schválilo a odeslalo 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj panu Jiřímu Čunkovi.

V dopise bylo mj. konstatováno, že Svaz českých a moravských bytových družstev vítá a podporuje předmětný návrh, jehož znění by mělo přispět k lepšímu fungování společenství vlastníků jednotek, zejména při řešení problémů vyplývajících z podílového spoluvlastnictví společných částí domu a vymáhání s tím spojených povinností.

Ztotožnil se také s přístupem uplatněným v návrhu, že zvláštní právní úprava převodu jednotek některých bytových družstev, která vycházela ze zákona č.42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, nemá být součástí obecné úpravy stanovené v předmětném zákoně.

Jako vstřícnou reakci na návrh poslanců Zd. Horníkové a Old. Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů poslanecký tisk č.266 svaz navrhuje § 69 doplnit o další větu, že uplatněné právo na uzavření smlouvy o převodu jednotky se nepromlčuje a předejít tak spekulacím v souvislosti s tím, že v roce 2010 končí zákonem stanovená promlčecí lhůta.

Obavy byly vzneseny v souvislosti s pojetím značného množství odkazů na možnou jinou úpravu ve stanovách společenství, než je stanovena v zákoně, a to vzhledem k tomu, že o těchto věcech bude zpravidla rozhodovat laická veřejnost.

Uplatněno bylo 50 dílčích připomínek, z nichž některé podstatnější uvádíme:

- § 4 písm. i) – Vymezení základních pojmů – do podlahové plochy nezapočítávat plochu zastavěnou svislými nosnými konstrukcemi

- § 9 doplnit o další odstavec tohoto znění: „Družstvo je oprávněno požadovat na nabyvateli a nabyvatel je povinen uhradit pouze odůvodněné náklady spojené s převodem vlastnictví jednotky a pozemku, jejichž výši zpravidla určuje členská schůze družstva.“

- § 24 odst. 9 a § 25 odst.3 považujeme za porušení zásady rovnosti před zákonem odlišovat pojetí odpovědnosti členů společenství na solidární a dílčí podle toho, zda společenství má či nemá právní subjektivitu – ponechat dosavadní úpravu, že vlastník jednotky ručí celým svým majetkem za závazky společenství v poměru podle velikosti svého spoluvlastnického podílu na společných částech domu
- Ustanovení v § 38 odst. 3 o tom, že statutární orgán vykonává svou funkci do doby zvolení nových orgánů je třeba časově omezit např. nejdéle 6 měsíců

- § 39 nezavádět pojem „výroční“ shromáždění; postačuje stanovit, že společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění

- § 40 odst.2 zkrátit lhůtu pro svolávání náhradního shromáždění na 30 minut

- § 41 týkající se rozhodnutí, k jehož platnosti se vyžaduje souhlas všech členů společenství doplnit o odst. tohoto znění: „Odepře-li člen společenství bez závažných důvodů v případech uvedených v odst.1 souhlas, může soud svým rozhodnutím nahradit projev vůle člena společenství“

- § 45 umožnit určit ve stanovách, že členem výboru nebo pověřeným vlastníkem může být zvolena kromě jiné fyzické osoby než je člen společenství, také osoba právnická

- § 46 odst. 2 nestanovovat obligatorně povinnou účast člena kontrolní komise na schůzích výboru a proto doplnit prvou větu o slova „pokud je k účasti výborem přizván nebo sám požádá o účast“

- V § 50 odst. 3 týkající se možnosti sdružování společenství vypustit slova „sdružující společenství“ nebo za tato slova vložit slova „popř. členem sdružení či svazů spolu s dalšími právnickými či fyzickými osobami“

- § 69 ustanovení společná a přechodná doplnit, že se tato úprava týká i družstev označovaných podle dřívějších předpisů jako lidová bytová družstva. Doporučujeme dále přímo vyjmenovat dosavadní právní předpisy (alespoň „pod čarou“), kterým se právní vztahy a nároky z nich vyplývající budou nadále řídit (§ 9 odst. 4, § 23 odst. 2 až § 29, §33a a §33b zák. č.72/94 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů) a předejit tak všem možným různým výkladům. Paragraf dále doplnit o větu tohoto znění: „Uplatněné právo na uzavření smlouvy o převodu jednotky se nepromlčuje“.

Nahoru