Přidat stránku pod názvem:

Program Bytové domy bez bariér 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 8. listopadu 2022 vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Bytové domy bez bariér pro rok 2023.

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Výzva č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2023 z podprogramu 117D066 Bytové domy bez bariér
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2023 z podprogramu 117D066 Bytové domy bez bariér (dále jen „výzva“), který je součástí programu.

Výše dotace
Dotace je poskytována ve výši 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však

▪ 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a do výtahu

▪ 800 tis. Kč v případě výstavby osobního výtahu pro jeden vchod do bytového domu.

V případě odstraňování bariér v bytovém domě s více vchody a více nepropojenými schodišti, lze do jedné akce a jedné žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) zahrnout úpravy více vchodů. V takovém případě se limit dotace uvedený v bodě 4.1.1 nebo 4.1.2 násobí počtem upravovaných vchodů / vybudovaných výtahů. V případě, že bytový dům má dva schodišťové prostory v jednom čísle popisném, dotace se poskytuje pouze na jeden výtah, a to ve výši 800 tis. Kč.

Lhůta pro podání žádosti, harmonogram výzvy
Lhůta pro podání žádosti začíná běžet dnem 8. listopadu 2022 a končí dnem 20. prosince 2022. Žádosti budou přijímány nejpozději do 20. prosince 2022, do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným bude den a čas doručení žádosti do datové schránky Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“).

Vyhlášení výzvy: 8.11.2022
Zahájení příjmu žádostí: 8.11.2022
Datum a hodina ukončení příjmu žádostí: 20.12. 2022, 12.00 hodin
Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků: 30. 4. 2023
Nejzazší termín ukončení realizace a financování akce: 31.12. 2023
*MMR si vyhrazuje právo na změnu termínu v závislosti na množství podaných žádostí.

Více informaci na: https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2023/podprogram-bytove-domy-bez-barier

Nahoru