Přidat stránku pod názvem:

Osvobození státních pozemků od daně z nemovitostí

Státní pozemky , které nejsou zastavěny stavbami (pozemky zastavěné stavbami nejsou v rozsahu půdorysu stavby předmětem daně z pozemků), jsou osvobozeny od daně z pozemků podle §4 odst.1 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li splněny podmínky uvedené v §4 odst.3 tohoto zákona, tj. nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány.

Podle stanoviska Ministerstva financí č.j. 393/118 789/2001 ze dne 25.1.2002  splňují pozemky ve vlastnictví státu, k nimž má bytové družstvo právo výpůjčky nebo trvalého užívání a které slouží výlučně potřebám členů bytového družstva, výše uvedené podmínky pro osvobození. Toto stanovisko se opírá o vyjádření Nejvyššího soudu z 30.3.1993, kde se konstatuje, že činnosti zabezpečované bytovými družstvy pro potřeby svých členů nejsou podnikáním.

Nahoru