Přidat stránku pod názvem:

Osvobození nájemného z bytů

Dopady zrušení regulace nájemného z bytů podle vyhl. č. 85/1997 Sb. z hlediska daně z příjmů právnických osob

Ministerstvo financí potvrdilo, že příjmy, které byly do konce r. 2010 podle § 19 odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona o daních z příjmů (ZDP) osvobozené od daně, od r. 2011 podléhají dani z příjmů právnických osob.

Znamená to, že náklady  na dosažení těchto příjmů (nájemného) jsou daňově uznatelné, vč. možnosti uplatnit daňové odpisy bytových domů, resp. bytů a nebytových prostor vymezených podle zákona o vlastnictví bytů jako jednotky. Při splnění podmínek uvedených v § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP lze daňově uplatnit i obecně neuznatelné náklady uvedené v § 25 ZDP (např. odměny členů orgánů družstva nebo členský příspěvek SČMBD).

Nahoru