Přidat stránku pod názvem:

Novela zákona o zaměstnanosti - zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností

Dnem 1. ledna 2002 nabyl účinnosti zákon č. 474/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ( Sbírka zákonů, částka 172/2001).

Touto novelou dochází k podstatným  změnám  a rozšíření § 24 (byla zde vložena některá ustanovení Nařízení vlády č. 228/2000 Sb., o stanovení povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele) a ke vložení nového § 24a.

            Upozorňujeme zejména na

§ 24, odst. 2

- povinnost zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců má nyní zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci. Povinný podíl činí nyní 4 %.

§ 24, odst. 3, písm. b/

- zde jsou nově upraveny podmínky, při jejichž splnění zaměstnavatel plní povinnost uloženou mu v § 24, odst. 2

§ 24, odst. 3, písm. c/

- zvyšuje se výše odvodu do státního rozpočtu v případě, že zaměstnavatel nesplní povinnost uloženou mu v § 24, odst. 2, a to na 1,50 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované a zveřejňované Ministerstvem práce a sociálních věcí za 1. - 3. čtvrtletí roku, v němž nebyl povinný podíl naplněn.

§ 24a

- se týká poskytování příspěvku zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností.

Nahoru