Přidat stránku pod názvem:

Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, byl s účinností od 1. ledna 2004 novelizován zákonem č. 420/2003 Sb. (viz částka 139 Sbírky zákonů z 12. prosince 2003). Novelou dochází k těmto nejdůležitějším změnám:

1) § 15 - sazba daně z převodu nemovitostí
Sazba daně se snižuje z 5 % na 3 % ze základu daně.

2) § 18 odst. 2 - splatnost daně z převodu nemovitostí
Daň z převodu nemovitostí je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Správce daně již nemusí poplatníkovi sdělovat výsledek vyměření, jestliže vyměřená daň bude shodná s daní uvedenou poplatníkem v daňovém přiznání.

3) § 18 odst. 4 – neplacení daně
Minimální výše daně ve výši 50 Kč je nahrazena institutem neplacení daně - správce daně vyměřenou daň nepředepíše a poplatník daň neplatí, je-li nižší než 100 Kč.

4) § 21 odst. 2 – daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí
Přiznání k dani z převodu nemovitostí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí nebo nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí.

5) § 21 odst. 5 – daňové přiznání k dani darovací
Rozšiřuje se okruh bezúplatných nabytí majetku, u kterých se nepodává daňové přiznání k dani darovací, a to při bezúplatném nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely a z veřejných sbírek, které je osvobozeno od daně darovací.

 

Nahoru