Přidat stránku pod názvem:

Nová zelená úsporám - Výzva č. 2/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Ministerstvo životního prostředí dne 21. 9. 2021 vyhlásilo, v souladu se směrnicí MŽP č. 8/2021, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory z programu Nová zelená úsporám. Podmínky poskytování podpory dle této výzvy se dále řídí Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám – Bytové domy.

Termíny výzvy

Žádosti je možné podat v období od 12. 10. 2021 v 10:00 do 30. 6. 2025 v 15:00, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.

Výše podpory
Maximální výše podpory
je určena typem aktivity a případně jejím rozsahem. Maximální míra podpory činí 50 %.

Alokace

Celková alopkace pro tuto výzvzu činí 5 000 mil. Kč, z toho maximálně 28 mil. Kč je určeno na podporu novostaveb bytových domů.

Podrobné informace a prováděcí dokumenty

https://2030.novazelenausporam.cz1. Cíl výzvy
Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

2. Podporované aktivity
Předmětem podpory je zejména realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve stávajících bytových domech, výstavba nebo nákup nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu. Podporované aktivity jsou detailně popsány v závazných pokynech.

3. Oprávnění příjemci podpory
Žadatelem a příjemcem podpory může být pouze:
 • vlastník stávajícího bytového domu;
 • stavebník nového bytového domu;
 • společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu;
 • pověřený vlastník bytové jednotky;
 • nabyvatel bytové jednotky v novém bytovém domě (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi bytové jednotky v novém bytovém domě, který zájem o koupi prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu);
 • osoba, které svědčí právo stavby nového bytového domu.
4. Forma a výše podpory
Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě směrnice, v souladu se závaznými pokyny, s touto výzvou a dále za podmínek stanovených v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků. Způsob určení výše podpory je popsán v závazných pokynech, výše podpory je určena typem aktivity
a případně jejím rozsahem. Maximální míra podpory je 50 % z celkových přímých realizačních výdajů.

Veřejná podpora:
Podmínky veřejné podpory poskytované v rámci programu upravují směrnice a závazné pokyny, přičemž v případě naplnění definičních znaků veřejné podpory bude podpora poskytována v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách – GBER), resp. v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (podpora de minimis), nebo v souladu se zvláštní právní úpravou služeb obecného hospodářského zájmu.

5. Alokace prostředků pro výzvu
Pro výzvu je alokováno celkem 5 000 mil. Kč, z toho maximálně 28 mil. Kč je určeno na podporu novostaveb bytových domů.


6. Termíny výzvy
Termíny pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „žádost“) v rámci této výzvy:

 • Zahájení příjmu žádostí: 12. 10. 2021 v 10:00
 • Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2025 v 15:00 nebo vyčerpáním alokace

7. Období realizace
Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.

8. Místo realizace podporovaných aktivit
Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

9. Podmínky výzvy

a) Projekt musí být v souladu s cíli programu a podmínkami uvedenými ve směrnici, ve výzvě a v závazných pokynech.
b) Podání žádosti o podporu musí být učiněno oprávněným žadatelem definovaným ve výzvě a závazných pokynech.
c) Musí být dodržen předepsaný způsob a termín podání žádosti.
d) MŽP je oprávněno kdykoliv, zejména na základě průběžného monitoringu a vyhodnocení přínosů programu, tuto výzvu ukončit, změnit či rozhodnout o odlišném rozdělení alokace mezi jednotlivé oblasti podpory.
e) Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, nelze podporu poskytnout.
f) Na dotaci není právní nárok.

10. Způsob podání žádosti
Žádosti, včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají v termínech dle čl. 6, a to elektronicky prostřednictvím agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „AIS SFŽP ČR“), který je dostupný na webových stránkách programu: www.novazelenausporam.cz.
Pro registraci žadatele a následné podání žádosti v AIS SFŽP ČR je nutné mít zřízený některý z identifikačních prostředků pro vzdálené prokazování totožnosti napojených na Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA).

11. Administrace žádosti

 • Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.
 • Žádosti jsou administrovány průběžně, a to v pořadí, v jakém byly doručeny na Fond.Podpořeny mohou být pouze úplné a formálně správné žádosti, které splní požadavky dané směrnicí, závaznými pokyny a touto výzvou, maximálně však do výše disponibilní alokace.Žádosti jsou posuzovány dle závazných pokynů účinných v době podání žádosti.
 • O podpoře rozhoduje ministr životního prostředí.
 • Průběh administrace je detailně popsán v závazných pokynech.

12. Kontakty
Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky krajských pracovišť Fondu, jejichž seznam je uveden na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz, call centra Fondu na bezplatném telefonním čísle 800 260 500, případně prostřednictvím e-mailové adresy: info@sfzp_cz.

Nahoru