Přidat stránku pod názvem:

Nejdůležitější změny v zákonu č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, platné od 1.1.2009

§ 5 - Členové družstva, kteří jsou členy orgánu družstva, jsou z činnosti člena orgánu družstva pojištěni pouze důchodově za podmínky, že činnost v orgánu družstva vykonávají mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, a pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo. Jsou účastni důchodového pojištění v těch kalendářních měsících, do nichž jim byla zúčtována odměna ve výši alespoň rozhodného příjmu, tj. v roce 2009 ve výši alespoň 5 900 Kč (viz § 5 odst. 1 písm. x) zákona o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.)

 

Orgány společenství vlastníků jednotek  ani pověření vlastníci nejsou vyjmenovány v § 5 výše uvedeného zákona, tudíž nejsou účastni nemocenského pojištění.

 

§ 6 – Nově jsou upraveny podmínky účasti na nemocenském pojištění

a)      zaměstnanec vykonává práci na území ČR

b)      druhá podmínka se týká počtu dnů, které zakládají účast na nemocenském pojištění. Dochází ke zvýšení z dosavadních 8 kalendářních dnů na 15. V zákoně je zakotveno posuzování opakujícího se zaměstnání u téhož zaměstnavatele a to tak, že pokud od skončení předchozího zaměstnání do vstupu dalšího krátkodobého zaměstnání, tj.  kratšího 15 kalendářních dnů neuplynula doba alespoň 6 měsíců, pak další krátkodobé zaměstnání účast na nemocenském pojištění už založí za předpokladu, že předchozí zaměstnání  založilo účast na  nemocenském pojištění nebo nezaložilo proto, že nemělo trvat ani netrvalo déle ne 14 kalendářních dnů, ale zaměstnanec dosáhl rozhodného příjmu .

c)      třetí podmínka se týká výše příjmu, kde dosud rozhodná částka 400 Kč byla zvýšena  pro rok 2009 na 2 000 Kč.

  

§ 7 – Pojištění při zaměstnání malého rozsahu

     Zaměstnání malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž jsou splněny podmínky § 6. Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních  měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž příjem sjednán byl nebo dosáhl částky započitatelného příjmu alespoň ve výši rozhodného příjmu.

 

§ 8 – Souběh pojištění z více zaměstnání

Vykonává-li zaměstnanec více zaměstnání, z nichž každé zakládá účast na pojištění, je pojištěn z každého z těchto zaměstnání.

 

§23 – Podmínky nároku na nemocenské

Základní změnou u této dávky je převedení části zabezpečení v případě pracovní neschopnosti na zaměstnavatele. Během prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti bude poskytovat zaměstnavatel  zaměstnanci od čtvrtého pracovního dne náhradu mzdy.

Tato náhrada mzdy bude náležet pouze za dobu, v níž trvá pracovní vztah, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Nemocenské bude náležet až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy se poskytuje podle § 192 až 194 zákoníku práce. Zaměstnavatel ji poskytuje ze svých prostředků, proto platí méně na pojistném na sociální zabezpečení ( v roce 2009 se snižuje sazba pojistného pro zaměstnavatele z 26 % na

 25 %) a v roce 2009 je mu refundována polovina z vyplacené náhrady mzdy.

  

Účtování  náhrady  mzdy zaměstnavatelem

   Od třetího kalendářního dne je náhrada mzdy vyplácena z nákladů organizace. Družstvo si do svého účtového rozvrhu založí nový analytický  účet 521AÚ (nezakládá účast k odvodům na sociální zabezpečení,  zdravotní a nepodléhá dani z příjmu).                                                                                                                          MD/D
1. Hrubá mzda  ve výši  dávky od 3. do 14.dne               Kč 1000,-           521AÚ/331
2. ½  z vyplacené náhrady NP refundována                        500,-           378/521AÚ
3. Nárok zaměstnanců na nemocenské dávky                     500,-           336/378
4. Úhrada dávek zaměstnancům                                       Kč 1000,-           331/221

Nahoru