Přidat stránku pod názvem:

Odělení legislativně-právní


   Dopředu   1 2 4

Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů

Dne 6.10. 2004 vláda schválila návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení a o změně některých zákonů ( zákon o podpoře výstavby družstevních bytů), přičemž tento návrh bude předložen na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovně ČR.

 

Nález Ústavního soudu ČR

Ve Sbírce zákonů v částce 89 byl uveřejněn Nález Ústavního soudu ČR č. 278/2004 Sb., ve věci návrhu na zrušení části druhé zák. č. 229/2001 Sb., nazvané „Změna občanského zákoníku čl. II“, se kterým doporučujeme členským organizacím se podrobně seznámit.

 

Nález Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti "Kavčí skála"

Nález Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti proti rozsudkům Nejvyššího soudu ČR,Vrchního soudu v Praze a rozsudku Krajského obchodního soudu v Praze o vyloučení věci ze soupisu konkursní podstaty úpadce a usnesení Městského soudu v Praze o vyslovení souhlasu s prodejem přesně označeného majetku z konkursní podstaty úpadce mimo dražbu.

 

Ze sbírky soudních rozhodnutí

Upozorňujeme na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3/2004 a právní věta tohoto rozhodnutí zní:

 

Úprava vzájemného vypořádání prostředků ve smlouvách o převodu vlastnictví jednotky dle § 24 odst.7

V poslední době se rozběhla diskuse ohledně rozsudku Nejvyššího soudu ČR,kterým bylo zamítnuto dovolání člena družstva ve věci vyloučení bytu převedeného do vlastnictví člena družstva dle zákona č.72/1994 Sb.o vlastnictví bytů,dále jen zákon, z konkursní podstaty úpadce Bytové družstvo Kavčí skála v Říčanech.

 

Převody pozemků ve zvláště chráněných území

Navazujeme na informaci z minulého Zpravodaje SČMBD a sdělujeme, že dne 7.1.2004 proběhlo jednání za účasti Ing. Vaníčka a JUDr. Zatočila s představiteli Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, tedy organizační složkou státu, která zabezpečuje převody pozemků ve zvláště chráněných území.

 

Převody pozemků ve vlastnictví státu

Změna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR ve znění pozdějších předpisů. Na webové stránce SČMBD již byla členská družstva informována o vývoji a opatřeních SČMBD ve věci převodu pozemků ve vlastnictví státu do vlastnictví bytových družstev podle § 60a a § 60c zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR ve znění pozdějších předpisů.

 

Pravidla pro užívání počítačových programů

Na základě požadavku členských družstev předkládá svaz vzor směrnice, která upravuje systém pravidel pro kontrolu užívání počítačových programů v souladu s platnými právními předpisy.

 

Provádění stavebních úprav bytů nájemníky

Z judikatury. V souvislosti s konkrétním sporem mezi bývalým nájemníkem-členem družstva a družstvem, který skončil pravomocným rozsudkem odvolacího soudu, můžeme konstatovat tyto závěry:

 

Společné televizní antény

Dopad autorského zákona. SČMBD se obrátilo s dotazem, týkající se dopadu autorského zákona na provozovatele STA, na příslušný odbor ministerstva kultury.

 

Činnost oddělení

 

Kontakty

 
   Dopředu   1 2 4

Nahoru