Přidat stránku pod názvem:

Odělení legislativně-právní


   Dopředu   1 3    Další   

Vybraná judikatura ve věcech družstev a společenství vlastníků

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.5.2009, sp. zn. 30 Cdo 85/2008   Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14.1.2009, sp. zn. 31 Cdo 855/2008   Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4.12.2008, sp. zn. 26 Cdo 2889/2008  

 

Aktuální informace k problematice převodů pozemků

SČMBD obdržel v září 2009 dopis od MF, ve kterém mu bylo sděleno, že ministerstvo v záležitosti řešení nároků uplatňovaných vůči České republice na základě účinků přisuzovaných nálezu Ústavního soudu č.278/2004 Sb. přistoupilo k přehodnocení dosavadního postupu, který byl dosud z pozice státu realizován ve vztahu k osobám vznášejícím nároky na převedení pozemku do jejich vlastnictví.

 

Výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností

V rámci metodické pomoci   informujeme družstva o stanovisku ministerstva spravedlnosti ČR, vyplývající s konkrétní záležitosti, kterou se MS zabývalo v rámci státního dohledu nad exekuční činností a činností exekutora podle § 7 exekučního řádu.

 

Ještě k problematice právních vztahů k pozemkům ve vlastnictví státu

Uvádíme další skutečnosti k problematice převodu pozemků.

 

Návrh poslanců Zd. Horníkové a Old. Vojíře na změnu zákona o vlastnictví bytů a obchodního zákoníku

Dne 10. 4. 2008 proběhl v Poslanecké sněmovně za účasti zástupců svazu a bytových družstev seminář k poslaneckému tisku 266. Závěry z plynoucí z tohoto semináře, včetně výstupu z jednání Podvýboru pro bydlení, naleznete dále v článku.

 

Usnesení Ústavního soudu

 

Stanovisko SČMBD k návrhu zákona o vlastnictví bytů

SČMBD obdržel další návrh na změnu zákona o vlastnictví bytů, avšak z doprovodného textu nevyplývá, zda jde o oficiální pozměňovací návrh k posl. tisku 266 nebo o jinou iniciativu.

 

Návrh poslanců Zd. Horníkové a Old. Vojíře na změnu zákona o vlastnictví bytů

Předmětným návrhem se Poslanecká sněmovna zabývala i na své 23. schůzi dne 24. 11. 2007 při schvalování programu schůze. Pan poslanec Tomáš Kvapil (KDU ČSL) totiž navrhl, aby tento bod programu (tisk 266) byl vyřazen z jednání z důvodu, že dosud neproběhla politická jednání k tomuto tisku, jak byla předkladateli avizována před přerušením prvého čtení na minulé schůzi.

 

Připomínky a návrhy SČMBD k návrhu nového zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů

V současné době probíhá připomínkové řízení k návrhu nového zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů a o změně některých zákonů, který zpracovalo MMR.

 

Deregulace nájemného z bytu a změna občanského zákoníku

Dnem 31. března 2006 nabyl účinnosti zákon č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zák. č.40/1964 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Stanovisko SČMBD: bezplatný převod bytů do vlastnictví členů družstev

Ve čtvrtek 23. března odvysílala televize NOVA v pořadu „Občanské judo“ reportáž, která se týkala problematiky bezplatnosti převodů bytů do vlastnictví členů družstev. Protože se ale v reportáži objevily závěry, s nimiž náš svaz nesouhlasí, nabízíme Vám stanovisku legislativně-právního odboru SČMBD.

 

Převádění bytů z vlastnictví družstva do vlastnictví členů-cizinců

Tento text reaguje na dotazy družstev zejména ohledně převádění bytů a nebytových prostor (dále jen jednotek) družstva do vlastnictví jejich členů - cizinců. Pro lepší orientaci v této problematice uvádím některé související okruhy otázek.

 

Co přinesou změny v obchodním rejstříku

Zákon č. 216/2005 Sb., kterým se mění obchodní zákoník a další právní předpisy, přinesl s účinností od 1.7. 2005 změny právní úpravy obchodního rejstříku a řízení před ním.

 

K oprávnění členské schůze družstva rozhodnout o zvýšení členského vkladu

V Právních rozhledech číslo 8/2005 z 20. dubna 2005 bylo zveřejněno rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR: K oprávnění členské schůze družstva rozhodnout o zvýšení členského vkladu. Jde o rozsudek NS ČR ze dne 8.6. 2004 , sp. zn. 29 Odo 984/2003 ( k § 223 ObchZ) a právní věta zní: Členská schůze družstva nemůže uložit stávajícím členům povinnost zvýšit členský vklad .

 
   Dopředu   1 3    Další   

Nahoru