Přidat stránku pod názvem:

Oddělení ekonomické


   Dopředu   7 8 9 10 12    Další   

Stanovení obratu rozhodného pro povinnou registraci k DPH

Podle ustanovení §5 odst. 1 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném do 30.9.2003, jsou plátci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) osoby, jejichž obrat, tj. výnosy za zdanitelná plnění za nejbližší nejvýše tři předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce přesáhne částku 750 000 Kč, a to od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročily stanovený obrat.

 

Investiční program pro bytová družstva

Na základě smlouvy s ČSOB Asset Management a jednání investičního výboru připravila ČSOB AM novou nabídku na investování volných finančních prostředků bytových družstev . Nabídka je rozšířena o nový otevřený podílový fond určený pro investování v dlouhodobějším horizontu.

 

Ještě ke Sdělení k zákonu o zaměstnanosti

Pokud člen statutárního orgánu, kterému tato funkce již zanikla, žádá o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, musí úřadu práce doložit zánik své funkce.

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního orgánu

Odvod pojistného podle zákona č. 589/1992 Sb. a pojistného podle zákona č. 592/1992 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí nám svým dopisem čj. 2002/24733-32 sdělilo, že částka pojistného, placeného družstvem za člena statutárního orgánu na jeho pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu této funkce, je započitatelným příjmem tohoto člena pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb., v platném znění).

 

Přehled příjmů a odvodů z nich

Přehled je vypracován formou tabulky (obsahuje sloupce právní vztah, zdravotní a sociální pojistné, způsob zdanění).  

 

Vymezení pozemků veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť pro účely osvobození pozemku od daně

Podle §4 odst.1 písm.l) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, jsou od daně z pozemků osvobozeny pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť.

 

Upozornění pro bytová družstva

Upozorňujeme ta bytová družstva, která plní svou povinnost zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností odvodem do státního rozpočtu, na sdělení MPSV č. 572/2002, o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. pololetí 2002 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti (Sb. zákonů, částka 196 z r. 2002).

 

Novela zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zvýšení vyměřovacího základu pro odvod na pojistném. Nařízením vlády č. 327/2002 Sb., ze dne 19. června 2002, se zvyšuje vyměřovací základ pro odvod pojistného na všeobecné zdravotní pojištění u osoby, za kterou je po celé rozhodné období plátcem tohoto pojistného stát ( tedy osoby, uvedené v § 7 zákona č. 48/1997 Sb.), na částku 3.458 Kč (§ 3c, odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.).

 

Finanční a materiálové dary poskytnuté na humanitární účely

Jedná se důležité informace v souvislosti s nedávnými povodněmi.

 

Příklady účtování společenství vlastníků jednotek

podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace

 

Příklady účtování bytového družstva a společenství vlastníků jednotek

podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele

 

Vymezení společenství vlastníků jednotek jako poplatníka daně z příjmů právnických osob

Podle stanoviska uvedeného v příloze k dopisu ministra financí Ing. Jiřího Rusnoka ze dne 7. května 2002, č.j. 542/38744/2002, jsou již za zdaňovací období 2001 právnické osoby - společenství vlastníků jednotek podle zákona o daních z příjmů poplatníky, kteří nejsou zřízeni nebo založení za účelem podnikání.

 

Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů - odvod daně z příjmu a způsob účtování

Ministerstvo financí nám svým dopisem čj. 154/1   731/2002 ze dne 6. 3. 2002 sdělilo své stanovisko k odvodu daně z příjmu z částek pojistného placeného na pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů, které citujeme:

 

Převody pozemků z majetku družstva do vlastnictví nabyvatele (vlastníka) jednotky

Účtování a daňové dopady jednotlivých variant převodů pozemků z majetku bytového družstva do vlastnictví nabyvatele (vlastníka) jednotky.  

 
   Dopředu   7 8 9 10 12    Další   

Nahoru